Hitta på sidan

Bedömning av Östersjöns tillstånd 2023

Östersjöländerna som ingår i den regionala miljökonventionen Helcom bedömer gemensamt Östersjöns miljöstatus vart sjätteår. 2023 års bedömning beskriver statusen för arter och livsmiljöer samt nivån av mänsklig påverkan på Östersjön ur ett helhetsperspektiv.

Många experter och myndigheter i Sverige och andra Östersjöländer har deltagit i arbetet med att ta fram data och indikatorer med tröskelvärden för bedömning av Östersjön. Slutsatserna i rapporten bygger på vetenskapligt framtagna resultat baserat på bästa tillgängliga data under perioden 2016-2021. Bedömningen är viktig som ett riktmärke för det fortsatta arbetet med den uppdaterade handlingsplanen för Östersjön (BSAP)

Bedömningen baseras på ett 50-tal indikatorer och bedömningen görs mot gemensamt överenskomna tröskelvärden. Indikatorerna täcker pelagiska och bentiska habitat, fisk, havsfågel, marina däggdjur och belastningar från mänskliga aktiviteter.

Fakta

Helcoms tredje rapport är publicerad 2023 och finns här.

Helcoms första bedömning av Östersjöns miljöstatus gjordes 2010 och resulterade i rapporten Ecosystem Health of the Baltic Sea. Omfattande anpassning till havsmiljödirektivets krav på statusbedömning ledde till State of the Baltic Sea Report, år 2018.

Jämförbara metoder

I Sverige är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för arbetet med Havsmiljödirektivet enligt havsmiljöförordningen.

Direktivets syfte är att alla EU:s havsområden ska uppnå god miljöstatus, och jämförbara metoder krävs för bedömning mellan länder inom en havsregion. Bedömningsarbetet inom havsmiljökonventionerna (Helcom och Ospar) är främsta verktyget för detta.

Helcoms första bedömning av Östersjöns miljöstatus gjordes 2010 och resulterade i rapporten Ecosystem Health of the Baltic Sea. Omfattande anpassning till havsmiljödirektivets krav på statusbedömning ledde till Holas II år 2018.

Helcoms samordnade bedömningar är ett viktigt underlag till EU-ländernas nationella rapportering inom ramen för havsmiljödirektivet, däribland Sveriges bedömning av havsmiljöns tillstånd .

Mer information

Den holistiska rapporten State of the Baltic Sea 2023 (publiceras oktober 2023)

HELCOMs 59 indikatorer med faktablad finns tillgängliga på indicator website, och täcker . pelagiska och bentiska habirar, fisk, havsfågel, marina däggdjur och belastningar från mänskliga aktiviteter.

HELCOM Thematic assessment of economic and social analyses 2016-2021

HELCOM Thematic assessment of spatial distribution of pressures and impacts 2016-2021

HELCOM Thematic assessment of hazardous substances, marine litter, underwater noise and non-indigenous species 2016-2021

HELCOM Thematic assessment of biodiversity 2016-2021 (Main report compressed)

HELCOM Thematic assessment of eutrophication 2016-2021

Dataunderlag och bedömningar finns tillgängliga i Map and data service (MADS) 

Läs mer om Helcom och HaV:s roll i arbetet

Publicerad: 2018-10-26
Uppdaterad: 2023-10-31
Sidansvarig: Webbredaktion