Om Helcom

Hitta på sidan

Helsingforskonventionen syftar till att skydda Östersjöns marina miljö.

Konventionens namn

  • Helsingforskonventionen
  • Helcom (kommissionen/gruppen som genomför konventionen)
  • Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
  • Helsinki Convention

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.

Aktionsplan för Östersjön

Helcom, ministrarna runt Östersjön, har beslutat om en Aktionsplan för Östersjön, HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP), med syfte att återställa god ekologisk status i Östersjön till 2021.

Så arbetar Helcom

Arbetet för att förbättra Östersjöns tillstånd samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom). Helcom består av representanter för konventionens parter. Arbetet samordnas av ett sekretariat i Helsingfors, och genomförs i hög grad genom Helcoms arbetsgrupper .

Sverige och konventionen

Sverige har godkänt både 1974 års och 1992 års konvention.

Så fattas beslut

Arbetsgrupperna tar fram förslag och strategier som sedan beslutas på möten i Helcoms styrgrupp (HoD). I styrgruppen deltar delegationsledare från respektive medlemsland. Styrgruppen träffas två gånger om året.

Helcom antar rekommendationer för skydd av den marina miljön och tar beslut om budget. Kommissionen träffas årligen och beslut fattas i konsensus. Vart tredje år hålls ett ministermöte.

Vad gör HaV och andra myndigheter i Helcom-arbetet?

Helcoms arbetsgrupper tar fram förslag och strategier samt arbetar med genomförande och uppföljning av dessa. Inom GEAR arbetar länderna med integrering av ekosystemansatsen i havsmiljöarbetet, samt regional samordning av ländernas marina strategier och BSAP. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

MARITIME arbetar med frågor som syftar till att förhindra föroreningar från fartyg. Transportstyrelsen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

PRESSURE arbetar med frågor som rör minskad belastning av tillförsel av näringsämen, farliga ämnen och marint skräp till den marina miljön. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

RESPONSE arbetar bland annat med beredskap och förebyggande åtgärder för att minimera risker med sjöfart. Kustbevakningen representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

STATE and CONSERVATION arbetar med övervakning och statusbedömningar samt frågor som rör bevarade av natur och skydd av den biologiska mångfalden. Havs- och vattenmyndigheten representerar och ansvarar för Sveriges medverkan i gruppen.

Läs mer om de tre tidsbegränsade grupperna AGRI, FISH och Helcom VASAB-MSP på Helcoms webbsida.

Publicerad: 2023-10-10
Uppdaterad: 2021-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion