CBD – Konventionen om biologisk mångfald

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är en global FN- konvention om naturvård och artskydd.

Konventionens namn
  1. Konvention om biologisk mångfald
  2. Convention on Biological Diversity
  3. CBD

Målen för arbetet inom konventionen är att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden samt att nyttan av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Kort om konventionen

Konventionen om biologisk mångfald har arbetats fram inom FN-systemet. Den undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den.

Konventionens två protokoll

I Cartagenaprotokollet specificeras hur man ska skydda den naturliga biologiska mångfalden från tänkbara risker med att levande modifierade organismer, som utvecklats med modern bioteknik, kommer ut i den naturliga miljön. Genom protokollet skapas en procedur så att länder som tänker importera sådana organismer ska få nödvändig information för att kunna fatta beslut grundat på kunskap. Protokollet undertecknades 2000 och trädde i kraft 2003.

Nagoyaprotokollet reglerar tillträde till genetiska resurser och rättvis fördelning av vinster som kan uppstå vid användandet av dem. Sverige har tillsammans med drygt 90 andra länder skrivit under protokollet och står nu inför ett nationellt genomförande. Protokollet trädde i kraft 13 oktober 2014. En EU-förordning reglerar genomförandet av Nagoyaprotokollet inom EU (EU förordning 511/2014).

Läs mer om mångfaldskonventionen hos Naturvårdsverket.