Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Hitta på sidan

Ascobans verkar för förhindrande av bifångster, mot försämringar av småvalars livsmiljöer och för ökad kunskap om och förståelsen för dessa djur.

Konventionens namn

  • Överenskommelsen om bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön
  • Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas

Ascobans är en överenskommelse under Bonnkonventionen. Avtalet slöts 1991 och är idag undertecknat av tio länder runt Östersjön och Nordsjön. För Sveriges del är det framförallt tumlaren som berörs av överenskommelsen.

Målet för valpopulationen

På kort sikt är målet att bestånden av småvalar inom avtalsområdet ska vara minst 80 procent av det maximala antalet individer som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom sina naturliga utbredningsområden.

För att kunna uppnå detta, och med hänsyn till försiktighetsprincipen, har man beslutat att bifångsterna inte får överstiga 1 procent av de säkraste beståndsuppskattningarna.

Räddningsplan för tumlaren i Östersjön

Inom Ascobans har en räddningsplan tagits fram för den akut hotade tumlaren i Östersjön, den så kallade Jastarniaplanen (Ascobans 2002 Pdf, 5.1 MB.). Det har även tagist fram förvaltningsplaner för tumlarpopulationerna i Bälthavet och i Nordsjön.

Jastarniaplanens målsättningar är:

  1. att bifångsterna ska minskas till två eller färre tumlare per år
  2. att kunskapen inom nyckelområden ska öka
  3. att mer detaljerade målsättningar för bevarande ska utvecklas när ny information om populationsstatus, bifångster och andra hot finns tillgängliga.

För att uppnå dessa syften rekommenderas bland annat en minskad fiskeansträngning med vissa fiskeredskap, insamling av spökgarn (garn som har förlorats i haven av fiskare), övergång till fiskemetoder som ger lägre bifångst och obligatorisk användning av pingers i områden och fiskeverksamheter med hög risk för bifångst under en övergångsperiod på 2-3 år. Sammanställning görs för fiske med redskap med hög risk för bifångst.

Vidare rekommenderas studier av populationsstrukturen och effekter av undervattensbuller samt användande av akustiska metoder för att undersöka eventuella förändringar i förekomsten av valar.

Det rekommenderas att en direkt dialog etableras med fiskare och att allmänhetens kännedom om tumlare ökas bland annat genom att de engageras i att rapportera tumlarobservationer.

Räddningsplan för tumlaren i Nordsjön

Även i Nordsjöplanen och planen för populationen i Bälthavet rekommenderas en minskning av bifångsterna för att Ascobans mål ska kunna uppnås. Vidare rekommenderas studier av bland annat fiskets effekter på ekosystemet samt effekter av miljögifter, närsalter, sjöfart, mänskligt orsakade undervattensljud, akvakultur, rekreation och militära aktiviteter på tumlare.

I planen rekommenderas även studier av tumlares säsongsutbredning och populationsstruktur, av viktiga fysiologiska och biologiska faktorer i deras habitat samt av indikatorer på deras hälsostatus.

Publicerad: 2015-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion