Barlastvattenkonventionen

Hitta på sidan

För att förhindra att organismer sprids med barlastvattnet har FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) tagit fram den så kallade barlastvattenkonventionen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar yttranden när någon söker dispens från konventionen.

I september 2004 antogs FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, vanligtvis benämnd barlastvattenkonventionen. Sverige anslöt sig till konventionen år 2009. Konventionen trädde i kraft den 8 september 2017 och gäller alla staters flottor i internationell trafik. Barlastvattenlagen (2009:1165) och Barlastvattenförordning (2017:74) har inrättats för att se till så att det svenska regelverket täcker kraven i barlastvattenkonventionen.

Dispens från krav på barlastvattenhantering

Det finns möjlighet att få dispens från konventionens krav på hanteringen av barlastvatten. I Sverige är det Transportstyrelsen som beslutar om
dispenser, efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och SMHI.

Inför bedömning av dispensansökan gör SMHI och Havs- och vattenmyndigheten bedömningar av vilka eventuella risker som finns då barlastvattnet inte hanteras enligt konventionen. Exempelvis tittar man på risk för negativa effekter på biologisk mångfald och människors och djurs hälsa då barlastvattnet inte hanteras enligt barlastvattenkonventionen.

Beslut om dispens kommer att baseras på den gemensamma regionala procedur som tagits fram av staterna i Östersjöns och Nordsjöns havsområden genom Helcom och Ospar. Proceduren vägleder i dispensförfarandet genom en transparent beslutsprocess baserat på provtagning av invasiva främmande arter i utsläppsområden (vanligtvis
hamnar), tillgängliggörande av data, riskbedömning av invasiva främmande arter samt hur förfarandet ska administreras.

Publicerad: 2017-10-13
Sidansvarig: Webbredaktion