Vad är invasiva främmande arter?

Hitta på sidan

En art som genom mänsklig aktivitet flyttats till en ny miljö kallas för en främmande art. Om den sedan allvarligt försämrar miljön, till exempel genom att sprida smittor, kallas den istället för en invasiv främmande art.

Främmande art

För att en art ska betraktas som främmande måste den på något sätt flyttas genom mänsklig aktivitet. Då introduceras arten till ett område dit den inte kunnat ta sig till på egen hand.

Invasiv främmande art

En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. De invasiva främmande arterna har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. Invasiva främmande arter skadar naturen så att ekosystem och dess funktioner som vi är beroende av rubbas.

Invasiva främmande arter i svenska vatten

Det finns ungefär ett hundratal främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag. Av dessa är nästan hälften invasiva främmande arter med hög risk att negativt påverka eller skada den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Ytterligare cirka 80 främmande arter finns etablerade i våra närområden. De flesta av de arterna riskerar att etablera sig i våra vatten och kallas ofta för dörrknackararter.

ArtDatabanken har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket utvärderat riskerna av ett stort antal främmande arter i Sverige. Detta finns sammanställt i en riskklassificeringslista.

Idag finns 88 arter upptagna på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att de är förbjudna att äga och hantera i alla EU:s medlemsstater.

Stapeldiagram

En etablering av en främmande art sker stegvis. En främmande art introduceras genom avsiktlig eller oavsiktlig förflyttning med människans hjälp. För att arten ska etablera sig krävs det att den trivs så bra att den reproducerar sig i den nya miljön och att avkommorna överlever. Invasiva främmande arter är etablerade, fortplantar sig och kan själv sprida sig till nya områden.

Förbud för EU-listade arter

För att skydda miljön och samhället mot invasiva främmande arter finns det både en EU-förordning och kompletterande svenska lagar som gör det straffbart att äga och hantera vissa specifika arter.

Idag finns 88 EU-listade växter och djur, som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt för att stoppa spridningen och bekämpa de som redan finns här. I framtiden kan fler arter komma att skrivas in på listan.

Detta är förbjudet att göra med de arter som finns med på EU:s lista,

  • importera
  • sälja
  • odla
  • föda upp
  • transportera
  • använda
  • byta
  • släppa ut i naturen
  • hålla levande

Så sprids invasiva främmande arter

En viktig anledning till att invasiva främmande arter fortsatt sprids över hela världen är den ökande globala handeln, med fler och snabbare transporter. Men det finns fler spridningsvägar, till exempel sjöfart och båtar, vattenbruk, akvarier och dammar, utsättning och fiske. Även naturlig spridning av redan introducerade arter har stor betydelse.

Risker med invasiva främmande arter

Det är svårt att förutse vad som händer när en främmande art etablerar sig i en ny miljö. Men det finns kända risker. Främmande arter kan på olika sätt skada den biologiska mångfalden, människors hälsa eller ekonomi. I dessa fall klassas de som invasiva.

Forskningsprojekt

Havs- och vattenmyndigheten är med och finansierar flera forskningsprojekt kring invasiva främmande arter. På Göteborgs universitets youtubekanal kan du se en film om ett antal av dessa projekt där man studerar bäckröding, svartmunnad smörbult, stillahavsostron samt småprickig penselkrabba och blåskrabba. På universitetets youtubekanal kan du se en film om forskningen

Publicerad: 2015-12-03
Sidansvarig: Webbredaktion