Arter och livsmiljöer

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den biologiska mångfalden i Sveriges hav, sjöar och vattendrag. Det innefattar även skydd av naturtyper och arter i dessa miljöer.