En gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö – BSAP

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Beslutet om aktionsplanen fattades av ministrarna runt Östersjön år 2007.

Vid ministermöte 2018 konstaterades att det inte är troligt att god status nås till 2021, trots omfattande insatser och trots att bl.a. tillförseln av vissa farliga ämnen näringsämnen minskat. Mötet beslutade därför att planen ska uppdateras till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen.

Uppdateringen av BSAP

Bedömningen av Östersjöns miljötillstånd

BSAP omfattar cirka 150 åtgärder fördelat mellan fyra prioriterade områden: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och sjöfartens miljöproblem.

Övergödning

En stor utmaning i BSAP är att minska närsaltsbelastningen till Östersjön. Övergödning är ett gränsöverskridande miljöproblem som kräver både nationella och internationella insatser. Sveriges miljökvalitetsmål Ingen övergödning omfattar också Helcoms mål för minskad övergödning som bland annat ska uppnås genom BSAP. Läs mer om övergödning.

Farliga ämnen

Arbetet med att uppnå målen i BSAP är kopplat till andra internationella och nationella åtaganden, bland annat EU:s havsmiljödirektiv och REACH. Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med att minska påverkan av miljögifter i den akvatiska miljön.

Helcom MPA:s

Läs om Baltic Sea protected areas i Helcoms databas om skyddade områden.

Biologisk mångfald

I syfte att skydda och bevara den biologiska mångfalden har man inom Helcom kommit överens om ett nätverk av områden som är särskilt skyddsvärda (Helcom MPA).

Helcom och Ospar har gemensamt lanserat ett web-baserat verktyg som hjälper sjöfarten att identifiera de transportsträckor som kan innebära hög risk för att medföra främmande arter, liksom de som är undantagna från särskilt hantering. Läs mer på engelska om OSPAR and HELCOM online ballast water management tool. Information om verktyget finns även på Transportstyrelsens hemsida

Sjöfartens miljöanpassning

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med sjöfartens miljöanpassning.

BSAP och EU

Arbetet med aktionsplanen är också kopplat EU:s havsmiljödirektiv och EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategins tre övergripande mål är att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Mer information om aktionsplanen hittar man på Helcoms hemsida. Där finns också en informativ broschyr om planen. 

Publicerad: 2015-01-26
Uppdaterad: 2019-06-27
Sidansvarig: Webbredaktion