Hitta på sidan

EU:s Östersjöstrategi

Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och ser till att goda erfarenheter sprids i regionen. Vi medverkar i att genomföra strategin.

EU:s Östersjöstrategi antogs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 och representerar ett helt nytt gränsöverskridande arbetssätt som backas upp av samtliga 27 medlemsstater.

Strategin är en vägledning

Strategin ska vara till hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser. Det finns inga särskilda pengar avsatta till strategin. Däremot har strategin skrivits in i de flesta EU-programmen, till exempel regionalfonds-, socialfonds- och landsbygdsprogrammen. Detta innebär att samarbetet i Östersjöregionen uppmuntras än mer än tidigare.

Strategin har tre mål

Syftet med strategin är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag. Strategin har tre huvudmål:

Rädda havsmiljön

EU:s Östersjöstrategi skapar en samsyn om hur Östersjöns resurser ska kunna brukas och förvaltas på ett hållbart och effektivt sätt. Ett friskt hav skapar arbetstillfällen inom såväl turism som fiske och bidrar till regionens välstånd. Idag är åtta av nio strandstater EU-medlemmar vilket gör att vi kan utnyttja de möjligheter som EU-medlemskapet innebär för att påskynda arbetet med att stoppa övergödning, säkra sjöfarten, skydda hotade arter och hindra spridningen av farliga kemikalier.

Länka samman regionen

EU:s Östersjöstrategi innebär ett fördjupat samarbete som knyter samman Östersjöregionen. Det handlar om att integrera vägnät och järnväg och om att knyta samman energimarknaderna i Östersjöområdet. Lika viktigt är att människor möts och samarbetar i exempelvis studentutbyten, forskningssamarbeten och kulturellt utbyte, men också genom ett regionalt samarbete mot den organiserade brottsligheten.

Öka välståndet

  • EU-ländernas ekonomier är starkt beroende av varandra, vilket vi kan använda för att stärka regionens globala konkurrenskraft, satsa på den inre marknaden, utveckla en hållbar produktion, stimulera till ökat kunskapsutbyte och ökad handel och utjämna sociala och ekonomiska klyftor i regionen.  

Till strategin hör en handlingsplan indelad i ett tjugotal prioritetsområden och ett mindre antal övergripande åtgärdsområden. Till varje område hör konkreta åtgärder med så kallade "flaggskeppsprojekt" som bidrar till genomförandet av strategins mål.

Redovisning till regeringen om målen som berör vår verksamhet

Vi har redovisat om vilka delmål i strategin som närmast berör vår verksamhet Pdf, 99.9 kB. och hur vi verkar genom strategin för att nå dessa mål. I stort sett hela vår verksamhet har beröringspunkter med strategins mål; Rädda Östersjön.

Redovisningar inom regeringsuppdraget

Vi deltar i olika arbetsgrupper

Vi är nationell kontaktpunkt och medlem i styrgruppen för prioritetsområdet PA Nutri vars viktigaste mål är att reducera övergödningen av Östersjön. PA Nutri arbetar med projekt som bland annat syftar till att förbättra avloppsrening i regionen, stimulera tvärsektoriell policydialog och samarbete med icke-EU-medlemsländer samt till att utreda kostnadseffektiva åtgärder för att minska näringsläckage. Genom PA Nutri är vi med och påverkar inriktningen på övergödningsarbetet i Östersjön, framförallt via utpekande av flaggskeppsprojekt men också genom att skapa kontaktvägar och nya samarbeten inom regionen.

Vi sitter även med i styrgruppen för prioritetsområdet PA Hazards vars viktigaste mål är att minska påverkan av miljöfarliga ämnen i Östersjön. I detta arbete ingår att ta fram vilka områden arbetet ska fokusera på, det kan vara allt från utsläpp av läkemedel, användningen av båtbottenfärger eller dumpade stridsmedel. Vi stödjer de projektansökningar vi anser är relevanta genom så kallade support letters. Dessa skickas till olika Östersjöfonder för eventuell finansiering. Arbetet är till stor del åtgärdsinriktat.

Inom strategins horisontella åtgärd Fysisk planering arbetar vi med havsplanering och för att utveckla gemensamma former för samarbete över gränserna inom havsplanering. Detta innebär att arbetet med fysisk planering av havet är ett av de bästa exemplen på hur en horisontell åtgärd inom Östersjöstrategin kan fungera. Det vill säga här involveras intressenter på lokal nivå, via kommun, region, upp till nationell, subregional liksom EU-policynivå. Där vi ser det finns ett behov av utveckling av dialog är inom de maritima näringarna för att förbättra sitt arbete för Östersjöstrategin och då även regeringens maritima strategi.

Vi deltar också i flertalet andra nätverk, projekt och samarbeten som syftar till att genomföra Östersjöstrategin. Fler exempel på detta finns i Redovisning av arbete med delmål inom Östersjöstrategi.

Möjligheter till samarbetsfördelar med genomförandet av regeringens maritima strategi

Den svenska maritima strategin är en viktig vägledning och instrument för att genomföra en integrerad svensk havspolitik. Vi ser den maritima strategin som en bra utgångspunkt för prioriteringar som även ska göras inom arbetet med Östersjöstrategin. Den maritima strategin är ett bra stöd för alla myndigheter som arbetar med frågor som berör maritima frågor. Strategin visar på riktning för prioriteringar och genomförande av åtgärder kopplade till maritima intressen.

Strategin omfattar och integrerar flera politikområden. Exempel som är viktiga för havsmiljön är näringspolitik, politik för regional tillväxt, sektorpolitik som rör havet och dess användning liksom miljöpolitik. Strategin lyfter också fram de kommande havsplanerna som ett viktigt instrument för att styra utvecklingen i de svenska havsområdena.

Publicerad: 2016-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion