Hitta på sidan

Tre Skärgårdar

Gränsöverskridande arbete med fokus på Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

Tre Skärgårdar var under 2019-2020 ett projekt för att stimulera till idéskapande och utreda utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Projektet syftade till att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur sammanhängande ekosystem och deras tjänster kan stödja och stimulera en sund och hållbar samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena.

Havs- och vattenmyndigheten, Region Stockholm, Länsstyrelsen Stockholm, Landskapsregeringen Åland, Egentliga Finlands Förbund samt Miljöministeriet, Finland har inom ramen för projektet Tre skärgårdar riktat sitt fokus mot att förstärka det gränsöverskridande regionala arbetet i Östersjön till området Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

De deltagande organisationerna i projektet Tre skärgårdar avser att fortsätta utveckla det gränsöverskridande samarbetet. Långsiktighet och integrering av fortsatt arbete i ordinarie planerings- och förvaltningsstrukturer är väsentligt för att resultaten ska få verklig effekt. Således har organisationerna gått vidare från projektformen och inlett utveckling av arbetssätt och samverkan för framtiden med aktivt deltagande av offentliga myndigheter

En avsiktsförklaring Pdf, 273.4 kB. har tagits fram för den fortsatta samverkan.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Några rekommendationer från det genomförda projektet:

Gränsöverskridande samverkan och politisk förankring

Den nationella samverkan är i hög grad präglad av de förvaltningsstrukturer som finns, med sina respektive uppbyggnad och geografiska avgränsningar. Samverkan kring helheten och gränsöverskridande samband utgör därmed utmaningar. I kust- och skärgårdsområden aktualiseras många utmaningar som kräver ett nära sampel mellan den kommunala, regionala respektive nationella nivån, såsom tillväxtfrågor och utveckling av maritima näringar; fysisk planering av land, kust och hav; kultur och identitet; hållbar vattenresursförvaltning; havsmiljöförvaltning samt hantering av klimatfrågor.

En utvecklad samverkan i skärgårdsområdet över nationsgränserna kan bidra till att hantera de gemensamma utmaningarna och att kunna utforma insatser och åtgärder så att de ger verklig effekt. Samverkan spelar också en viktig roll för kunskapsuppbyggnaden. Samverkan bör ha en långsiktig struktur som över tid kan stödja prioritering mellan olika insatsområden. Samverkan bör ske mellan flera administrativa nivåer vilket bedöms kräva politisk förankring på nationell nivå. Dagens samverkan drivs i projektform och saknar en långsiktigt ram för gemensamma förvaltningssamarbeten.

Utveckling av en ekosystembaserad förvaltning anpassad för de tre skärgårdarna

Som grund för en möjlig utveckling av förvaltningen bör en kartläggning av vilka förvaltningsredskap och beslutshierarkier som finns i de tre skärgårdarna göras. En vidareutveckling av en ekosystembaserad förvaltning kan ske genom att testa en anpassning av förvaltningen till detta område som utgörs av ett sammanhängande ekosystem snarare än av administrativa gränser. De tre skärgårdarna bedöms vara ett lämpligt geografiskt område för möjligheten att utveckla förvaltningen med stärkt regional och internationell samverkan.

Digitalisering för ekosystembaserad förvaltning och hållbart nyttjande

Förvaltning och hållbart nyttjande kräver en god övervakning av miljön, hantering av information och att miljöinformation görs tillgänglig på ett öppet och säkert sätt som alla kan ha nytta av. Digitaliseringens möjligheter bör bättre tas till vara och utvecklas utifrån potentialen med öppna data, testytor och tillståndsförenkling. Båda länderna har utvecklade strategier, forskning och företag med förmågor att finna innovativa lösningar för att utveckla en blå ekonomi.

Gemensam strategisk planering

För att utveckla hanteringen av de gränsöverskridande utmaningarna och möjligheterna i de tre skärgårdarna föreslås gemensamt arbete med långsiktig och strategisk planering och innovation. En gemensam utvecklingsstrategi för skärgårdsområdet som spänner över nationsgränserna bör tas fram. Därigenom formas viljeriktningen för den regionala utvecklingen och strategier för hållbar användning av havs- och kustmiljöer. Planering har möjlighet att hantera mål- och intressekonflikter på olika nivåer samt ta hänsyn till samspelet mellan hav och land.

Relevanta frågor som har identifierats inom projektet är klimatanpassning, förnybar energi främst havsbaserad vindkraft, utveckling av kustnära fiske, hållbar sjöfart, utveckling av natur- och kulturvärden och digitalisering.

Projektgenomförande och studier

Inom projektets ram har ett delprojekt genomförts om digitaliseringens möjligheter och nyttjande av artificiell intelligens för att stödja utveckling av ekosystemen. Arbetet inom projektet har huvudsakligen strukturerats genom regional samverkan, framtagande av studier samt genomförande av tillhörande workshops och kommunikationsinsatser. Projektet avslutades med en slutkonferens i september 2020. Projektgenomförandet har stötts av konsulter och letts av en styrgrupp och HaV.

Publicerad: 2019-06-20
Uppdaterad: 2023-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion