Samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet i Norge inom vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Miljödirektoratet har tecknat ett treårigt samarbetsavtal om vattenförvaltning med tre prioriterade områden för åren 2018-2020.

Delade erfarenheter

Havs- och vattenmyndigheten (Sverige) och Miljödirektoratet (Norge) har tecknat ett avtal Pdf, 223.7 kB. om vattenförvaltning enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Både Norge och Sverige genomför EU: s ramdirektiv för vatten. Vi har likartade naturtyper, arter, och därför också liknande utmaningar.

Vi behöver samma kunskapsunderlag och förvaltningsverktyg för att säkra en god och effektiv vattenförvaltning. Samarbetet mellan de två myndigheterna ger oss tillgång till mer resurser, mer omfattande kunskapsunderlag och erfarenheter samt bredare expertis så att länderna kan utnyttja varandras styrkor.

De tre områdena är:

Hållbar vattenkraft och hydromorfologi

Båda länderna har en betydande vattenkraftsproduktion, och vattenkraftsindustrin arbetar över nationsgränsen och är viktigt för båda ländernas och den gemensamma Nordiska energimarknaden. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för hållbar vattenkraft baserat på god praxis, få så gemensam tolkning och förvaltningspraxis som möjligt av kraftigt modifierade vatten, god ekologisk potential och mindre stränga krav samt att utveckla god praxis för åtgärder i reglerade vattendrag.

Miljöövervakning och kartläggning

Länderna har många likartade vattentyper, vilket ger möjlighet att utnyttja ett större gemensamt data- och referensunderlag. Målet är att få ett så harmoniserat genomförande av vattendirektivet som möjligt och en effektiv användning av resurser i form av referensstationer, data och expertis.

Övrigt löpande samarbete

Samarbeten som redan pågår kommer att fortsätta för att ge bättre resultat och effektivare utnyttjande av resurser. Det gäller till exempel:

  • gränsöverskridande avrinningsområde
  • försurning och kalkning
  • europeiskt arbete: samordning av europeiskt arbete där länderna har gemensamma intressen, särskilt i samband med granskning och översyn av vattendirektivet
  • övervakning av stora sjöar
  • havsmiljöförvaltning
  • marint skräp
  • vattenförvaltning inom internationellt bistånd
Publicerad: 2018-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion