Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att befästa världsfreden, avskaffa fattigdom och föra mänskligheten i riktning mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Hitta på sidan
Globala målen.Ikoner.

Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Insatser för ett mål påverkar också uppfyllelsen av andra mål. Genomförandet av målen är därför beroende av en integrerad förvaltning och engagemang från hela samhället.

Vilka hållbarhetsmål arbetar vi med?

Samtliga mål i agendan har kopplingar till vatten, då hållbara, akvatiska ekosystem utgör en grundförutsättning för hållbar social och ekonomisk utveckling. I vår verksamhet fokuserar vi främst på de mål som har starkast koppling till våra ansvarsområden:

Därutöver är följande mål vägledande för vårt utvecklingssamarbete: mål 1 om att utrota fattigdom och mål 2 om en tryggad livsmedelsförsörjning, mål 5 om jämställdhet och mål 17 om globalt partnerskap.

Vi genomför omfattande insatser för agendamålen, inte minst genom vårt arbete för hållbar havs-, vatten- och fiskförvaltning och genomförandet av de svenska miljömålen. Vi har bland annat redovisat flera regeringsuppdrag kring Agenda 2030. Arbete pågår också med ett antal andra beställningar, återrapporteringskrav och insatser kring agendan.

  • Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Uppdraget inkluderade en bedömning av vilka mål och delmål i agendan som vår verksamhet har störst inverkan på (mål 6, 14 och 15) och en översiktlig beskrivning av denna verksamhet. Även agendamålens kopplingar till miljömålen beskrevs inom ramen för vårt ansvarsområde. (Redovisades 31 augusti år 2016)
  • Underlag till FNs havskonferens. Uppdraget inkluderade framtagande av underlag kring svenska insatser för mål 14. (Genomfördes och redovisades under våren 2017)
  • Underlag till uppföljning av Agenda 2030. Uppdraget inkluderade en beskrivning av HaV:s insatser för Agendamål 6 (sötvatten), 7 (energi), 11 (hållbara städer), 12 (hållbar produktion och konsumtion), 15 (ekosystem och biologisk mångfald) och 17 (globalt partnerskap). Därtill behov av insatser framåt. Även kopplingar mellan mål 6 och 14 beskrevs samt vattenkopplingar i samtliga agendamål. (Redovisades 28 februari 2018)
  • Uppföljning av frivilliga åtaganden vid FNs havskonferens där svenska aktörer medverkat. Detta utgör en beställning som ska levereras till regeringen i mars 2018.
  • Genomförande av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser. Här ska vi redovisa hur vi bidragit till arbetet med att främja genomförandet av mål 14, särskilt genomförandet av regeringens frivilliga åtaganden vid FNs havskonferens i New York 2017. Detta utgör ett återrapporteringskrav som ska beskrivas i vår årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
  • Stöd till regeringen vid framtagande av goda exempel på genomförande, resultat eller innovativa samarbete- och partnerskap i arbetet med att uppfylla de fem globala mål som står i fokus vid HLPF 2018, möjligen även kring framtagande av frivilliga åtaganden, i enlighet med inbjudan från UD (våren 2018).
  • Bevakning av FNs nio Ocean Action Communities för genomförande av frivilliga åtaganden kopplade till FNs havskonferens (2018-)

Läs mer om Agenda 2030

Publicerad: 2016-11-08
Uppdaterad: 2018-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion