Arktiska rådet

Hitta på sidan

Sverige är ett arktiskt land. Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse också globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning samt sjöfart.

Valar i Arktis.

Foto: Getty Images

Arktiska rådet bildades på basis av 1996 års Ottawadeklaration. Verksamheten är inriktad på skydd av den arktiska miljön, samt hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd. HaV leder den svenska delegationen i arbetsgruppen PAME (Protection of the Arctic Marine Environment). HaV tar nu ordförandeskapet maj 2021 till maj 2023 för det marina arbetet inom Arktiska rådets PAME.

Arktiska rådet är ett internationellt forum för samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska staterna; Danmark (med Grönland och Färöarna som ständiga bisittare), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, samt representanter för sex organisationer för ursprungsbefolkningen, inklusive samerna (cirka 20 000 samer bor i Sverige). Ordförandeskapet innehas två år och är roterande, med ministermöte vartannat år. Finland är ordförande i Arktiska rådet under perioden 2017–2019, Island 2019-2021. Sverige var ordförande i Arktiska rådet under perioden 2011-2013.

Flera länder och organisationer har observatörstatus, vilket möjliggör för icke-arktiska länder att vara delaktiga vid möten, såsom Kina, Frankrike, Italien, Japan, Sydkorea, Tyskland och Storbritannien.

Isbjörn i Arktis.

Foto: Getty Images

Arktis och klimatförändring

Den arktiska regionen förändras snabbt på ett sätt som dramatiskt förändrar både ekosystemen och levnadsförutsättningar för samhällen i Arktis. Klimatförändringarna, med klimatförsurning, orsakar grundläggande förändringar i Arktis, med konsekvenser för den biologiska mångfalden och ekosystemen samt för människans levnadsvillkor som har återverkningar i hela världen. Dessutom leder klimatförändringarna till ökade möjligheter för exploatering och ökat utnyttjande av Arktis naturresurser.

Effekterna av klimatförändringsyns snabbare i Arktis än i någon annan del av världen, vilket kan ge globala effekter. Förändringarna i Arktis kan påverka det globala klimatet. Havsisens utbredning i Arktis under sommaren i under åren 2000 - 2016 är den minsta i modern tid.

Sverige och Arktis

Sverige ska verka för att all utveckling i Arktis sker på ett miljömässigt hållbart sätt. Våra prioriteringar omfattar ett ökat skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land och till havs, ett förstärkt klimatarbete samt ett hållbart resursutnyttjande.

Sverige har identifierat tre övergripande prioriteringar för sitt engagemang för ett stärkt miljöskydd i Arktis:

  • Ett stärkt klimatarbete
  • Ett bättre skydd av biologisk mångfald och ekosystem
  • Ett hållbart resursutnyttjande.

Arktiska rådets arbetsgrupper

Arktiska rådets arbete bedrivs följande sex arbetsgrupper och bemannas på expertnivå av myndigheter och forskare.

Arbetsgruppernas arbete är inriktade dels på övervakning, miljöskydd och klimatfrågor, dels på hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i regionen. Arbetsgrupperna driver, i nära samarbete, ett stort antal projektför att främja en bättre biologisk, social, kulturell och ekonomisk miljö i Arktis.

Sälar i Arktis.

Foto: Getty Images

Havs- och vattenmyndighetens deltagande

HaV leder den svenska delegation på PAME:s möten, vilka sker två gånger per år. Arbetet i Arktis sker i nära samarbete med andra berörda myndigheter, till exempel Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, och Transportstyrelsen.. Tillsammans bereder myndigheterna underlag för beslut om marint skräp, invasiva arter, marint områdesskydd, ekosystembaserad förvaltning, sjöfartsfrågor, med mera.. Naturvårdsverket leder arbetet i arbetsgrupperna ACAP, AMAP och CAFF.

HaV är med i fyraexpertgrupper (ekosystembaserad förvaltning, marint områdesskydd, marint skräp och sjöfart), samt driver projekt om marint områdesskydd och marint skräp tillsammans med andra medlemmar.

Mer info om PAME och Arktiska rådet:

Publicerad: 2014-02-10
Uppdaterad: 2018-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion