Europeiska miljöbyrån (EEA)

Hitta på sidan

EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.

Efter ländernas inrapportering sammanställs och analyseras datamaterialet av EEA, varefter det publiceras på miljöbyråns hemsida och används i regelbundna rapporter om Europas miljötillstånd. 

Europeiska miljöbyrån (EEA)

EEA inrättades 1993 enligt EG-förordning 401/2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning. Dess uppgift är att tillhandahålla en oberoende kunskapsgrund inom miljöområdet för beslutsfattare och allmänhet, och att vara samordnande för det Europeiska nätverket för miljöinformation (Eionet). För närvarande har miljöbyrån 33 medlemsländer, vilka utgörs av EU:s 28 medlemsländer och 6 samarbetsländer.

karta medlemsländer.Förstora bilden

Källa: European Environment Agency (EEA)

EIONET

Det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning EIONET (European Environment Information Observation Network) är ett partnerskapsnätverk mellan EEA och dess medlems- och samarbetsländer. Nätverkets syfte är att samla in punktlig och kvalitetssäkrad data samt att bistå med expertis för att bedöma miljötillstånd och miljöhot i Europa.

Sverige har 36 experter från 9 myndigheter som deltar i EIONET. Förutom Naturvårdsverket och HaV deltar Boverket, Energimyndigheten, Lantmäteriverket, SCB, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI och Socialstyrelsen.

Inom vattenområdet levererar Sverige årligen sex rapporteringar till EIONET.

Organisation

Varje medlems- och samarbetsland har en nationell kontaktpunkt till EEA, en så kallad National Focal Point (NFP). I Sverige innehas denna roll av Naturvårdsverket. För respektive ämnesområde finns dessutom myndigheter/institutioner (National Reference Centres, NRCs) som samordnar och/eller utför datainsamling, kvalitetsgranskning och inrapportering av data till EEA.

Havs- och vattenmyndigheten innehar NRC-funktionerna för de tre områden som rör tillförsel av föroreningar och miljötillstånd i hav och sötvatten

Inom nätverket finns dessutom så kallade European Topic Centres (ETCs) inom olika tematiska områden. Dessa expertgrupper granskar och sammanställer data, levererar rapporter och annat underlag till EEA. Det finns i dagsläget sex ämnescenter, varav ett hanterar vattenmiljö i limniska, kust- och marina miljöer.

fokuspunkter. illustration.

Källa: European Environment Agency (EEA)

Publicerad: 2014-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion