Internationell rapportering av miljödata

Hitta på sidan

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.

Om internationell rapportering

Inrapporterad data används bland annat för statusbedömningar, trendanalyser och uppföljning av olika åtgärder för hållbara havs- och vattenmiljöer. Informationen tillgängliggörs i rapporter och på hemsidor för att sprida kunskap, användas som beslutsunderlag, analyseras och utvecklas av beslutsfattare, forskare och allmänhet. Sveriges arbete med datainsamling och rapportering ska bidra till förbättringar i havs- och vattenmiljöer i Sverige och världen.

Internationella rapporteringar av miljödata

Tabellerna nedan visar de miljöövervakningsdata, art- och habitatdata och påverkansdata (vindkraftsexploatering, muddring och dumpning) samt belastningsdata (tillförsel av föroreningar till vatten) som rapporteras enligt olika kravställare.

Ospar

Kravställning i enlighet med Ospar (Oslo-Pariskonventionen) inom områden Skagerrak och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlags­dataDatamottagare

Miljötillstånds­data

Marin övervaknings­data (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (OSPAR CEMP)

Utförare och datavärdar inom miljö­övervakningen

ICES


Kartläggning av utvalda arter och habitat

Länsstyrelser­/HaV

Ospar

Belastnings­data

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor (RID - Riverine Input and direct Discharges)

Svenska Miljö­Emissions­Data (SMED)

Ospar

Påverkans­data

Muddrings­aktivitet, dumpning av mudder­massor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Ospar


Ammunition

HaV

Ospar


Vindkrafts­­etablering

HaV

Ospar


Impulsivt buller

HaV

Ices

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön

Helcom

Kravställning i enlighet med Helcom (Helsingforskonventionen) inom områden Östersjön och Kattegatt
Typ av dataBeskrivningUnderlags­dataDatamottagare

Miljötillstånds­data

Marin övervakningsdata (fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar) (HELCOM State & conservation)

Utförare och datavärdar inom miljö­övervakningen

ICES

Belastnings­data

Belastning från punktkällor, övervakade och icke övervakade vattendrag samt diffusa källor. Vart sjätte år rapporteras källfördelad belastning (Pollution Load Compilation - PLC)

Svenska Miljö­Emissions­Data (SMED)

Helcom

Påverkans­data

Muddringsaktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Länsstyrelser/HaV

Helcom


Impulsivt buller

HaV

Ices

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön

Londonkonventionen

Kravställning enligt Londonkonventionen inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Påverkans­data

Muddrings­aktivitet, dumpning av muddermassor (kvantitet och innehåll)

Läns­styrelser/HaV

London­konventionen/IMO

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön

OECD

Kravställning från OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Belastningsdata/ Miljötillståndsdata

Vattentillgång, -användning samt utsläpp (Joint questionnaire on Inland waters)

Svenska MiljöEmissionsData (SMED)

OECD/Eurostat

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön

EEA

Kravställning från EEA (Europeiska miljöbyrån) inom nationella områden
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

 Miljötillstånds­data

Biologiska data i kust- och övergångsvatten (State of Environment, WISE-2)

SMHI

EEA (Eionet)


Vattenkvantitet (State of Environment, WISE-3)

SGU, SMHI, SCB

EEA (Eionet)


Vattenkvalitet (State of Environment, WISE-4)

SLU, SGU

EEA (Eionet)


Rumsliga data (WISE-5)

Utförare och datavärdar inom miljö­övervakningen

EEA (Eionet)

Belastnings­data

Tillförsel av föroreningar till vatten (punktkällor och diffusa källor) (State of Environment, WISE-1)

Svenska Miljö­Emissions­Data (SMED)

EEA (Eionet)


Vattenkvalitet i övergångs-, kust- och marina vatten (State of Environment, WISE-6)

SMHI

EEA (Eionet)

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön

UNECE

Kravställning från UNECE (FN:s ekonomiska kommission) enligt FN:s luftvårdskonvention inom nationella områden‌
Typ av dataBeskrivningUnderlagsdataDatamottagare

Miljötillstånds­data

Effekter av luft­föroreningar på limnisk miljö (ICP Waters)

Utförare och datavärdar inom miljö­övervakningen

NIVA/FN:s luftvårds­konvention

 • Miljötillståndsdata = Data som beskriver tillståndet i miljön (fysikaliska, kemiska, biologiska parametrar m.m.)
 • Belastningsdata = Data som beskriver belastning på miljön (närsalter och miljögifter)
 • Påverkansdata = Information om aktiviteter som påverkar den omgivande miljön
Publicerad: 2014-10-03
Sidansvarig: Webbredaktion