Teknisk standard vid leverans av miljöinformation

Hitta på sidan

Riktlinjer för tekniska format vid leverans av beställd miljöinformation.

Format

Öppna standarder används i första hand. Då väl etablerade öppna standarder saknas som alternativ används i stället väl etablerade proprietära format (format som ägs av person eller företag).

Mer information om öppna standarder och att tillgängliggöra information finns hos
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Om annat format eller avvikelse från denna policy i övrigt anses nödvändig ska detta alltid stämmas av mot myndighetens arkitekturprinciper innan arbete startar så att leveransen kan användas vidare.

Dokumentation och datamängder

Dokumentation

Format

Filsuffix

Skriven text

DOCX

.docx

Presentationer

PPTX

.pptx

Video/ljud

MPEG-4

.mp4

Fotografiska bilder

JPEG

.jpg

Icke-fotografiska bilder

PNG

.png

Slutversion av dokumentation

PDF med sökbar text

.pdf

Tabulär data

CSV

.csv

Relationell data

SIARD

.siard

Geografiska vektordata

GeoPackage

.gpg

Geografiska rasterdata

GeoTIFF

.tiff

Rasterdata i tidsserie

NetCDF

.netcdf

Geografisk vektordata harmoniserad enligt INSPIRE

GML

.gml

Teckenkodning

UTF-8


Datum och tid

RFC 3339


Komprimering av filer och mappar

ZIP

.zip

Modeller och analyser

Ska alltid stämmas av med förvaltnings­organisation innan arbetet startar så leveransen blir förvaltningsbar.


API:er

När Havs- och vattenmyndigheten beställer API:er ska dessa designas enligt den rest-API-profil som myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tar fram. Det ska också göras en avstämning mot HaVs arkitekturprinciper. När det gäller Inspire API’er (Inspire-karttjänster) ska dessa vara definierade enligt ogcstandarder.

Koordinatreferenssystem

Koordinatreferenssystem är rekommendationer och bör stämmas av med Havs- och vattenmyndigheten innan leverans.

Koordinatreferenssystem

Område

Koordinater

Datamängder inom Sverige

Meterbaserade koordinater i SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Datamängder inom Europa

Latitud och longitud i ETRS 89 (EPSG:4258)

Globala datamängder

Latitud och longitud i WGS84 (EPSG:4326)

Dokumentera alltid använt koordinatreferenssystem för en geografisk datamängd. Gör detta med namn och EPSG-kod på formen ”SWEREF 99 TM (EPSG:3006)”.

Koordinater i löpande text och tabell


Löpande text

Tabelluppställning

Meterbaserade koordinater

X- och Y-värden med N och E före. Med lämpligt antal decimaler om så behövs. Exempel: N 6401193 E 319564

Liknande som för löpande text. Exempel:
Exempel

N

E

6401193

319564

Latitud och longitud

Grader och decimalminuter. Tre decimaler; fler om högre noggrannhet behövs. Med gradtecken, N- och E-tecken efter samt decimal-tecken som avskiljare. Exempel: 57°42,996'N 011°58,242'E

Decimalgrader. Fem decimaler; fler om högre noggrannhet behövs. Inga gradtecken eller N- och E-tecken, decimal-tecken som avskiljare.

Exempel:

Exempel

Latitud

Longitud

57,71660

11,97070

Avgränsningar

Om beställningen har resulterat i nya IT-system eller IT-komponenter som ska levereras till HaV hamnar riktlinjerna för de leveranserna utanför denna policy.

Denna policy omfattar endast leveransformat, det vill säga som ska levereras till HaV inte format för lagring i verksamhetssystem eller arkiveringsformat för bevarande.

Publicerad: 2022-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion