Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Hitta på sidan

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Datavärdskap

En kunskapsbaserad förvaltning av våra vatten förutsätter tillgång till information om tillståndet i miljön. Behovet kan delvis täckas genom att nationella datavärdar gör data från miljöövervakningen tillgängliga.

Miljöövervakningens datavärdskap har inrättats vid olika myndigheter och de har i uppdrag att ta emot och kontrollera dataleveranser samt lagra och presentera svenska miljöövervakningsdata. Datavärdarna svarar också för internationell datarapportering. Målet är en effektiv datahantering där data från olika undersökningar bevaras för framtiden och görs tillgängliga för alla via internet. Data som förvaltas hos datavärdarna får fritt användas, med undantag för data som omfattas av sekretess.

Datavärdarna förvaltar miljödata från mätningar som utförts enligt etablerade och beskrivna metoder. Det är alltså mätdata från en viss plats och tidpunkt som förvaltas inom datavärdskapen. Datavärdarna kan också ha i uppgift att beräkna fastställda index utifrån mätdata som samlats in vid samma tid och plats. Förutom den information som finns hos datavärdarna behöver en effektiv miljöförvaltning också information som modellerats eller räknats fram utifrån flera olika datamängder. Eftersom de datavärdskap som HaV beställer inte konstruerats för att hantera modelldata så förvaltas sådan information utanför datavärdskap. 

För att förvalta våra vatten på bästa sätt behövs mycket mer data än vad centrala myndigheter beställer. Datavärdarna har därför i uppdrag att ta emot data som skapats på uppdrag av nationella och regionala myndigheter samt kommuner, men även data som tagits fram av forskare, vattenvårdsförbund och verksamhetsutövare. De enda villkoren är att HaV:s undersökningstyper eller likartade metoder har följts och att data rapporteras enligt datavärdarnas mallar.

Om någon leverantör eller användare av data upplever att det finns sätt att förbättra datavärdarnas processer eller användbarheten av data är vi tacksamma om ni rapporterar det till datavärden som har i uppdrag att förmedla synpunkterna till HaV. Gemensamt kan vi sedan förhoppningsvis förbättra användbarheten.

Dataåtkomst

För de vattenrelaterade datavärdarna (utom miljögifter) är HaV beställare. För övriga datavärdar inklusive metaller och organiska miljögifter i sediment samt screening av miljögifter och miljögifter i biota är Naturvårdsverket beställare.

Du når data från den vattenrelaterade miljöövervakningen via länkarna nedan. Data finns från både pågående och avslutade undersökningar.

Vad finns här?

Badplatsen är ett system för att samordna kommunernas ansvar för badvatten och omfattar mätningar av halter av vissa bakterier samt förekomst av algblomning. 

Ansvar

Hämta data här:

E-post

badvatten@havochvatten.se 

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion