Vegetationsklädda bottnar, ostkust

De vegetationsklädda bottnarna omfattar alla typer av hårda och mjuka bottnar som sträcker sig från vattenytan ner till ca 10–20 meters djup. Denna nedre gräns för växt- och djursamhällenas utbredning är beroende framför allt av de botten- och ljusförhållanden som råder i det undersökta området.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-07
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Vegetationsklädda bottnar
  • Kategori: Bottenmiljöer

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen makrovegetation används på ljusbelysta
sediment- och hårdbottnar från inner- till ytterskärgård.

Vegetationsklädda bottnar är ett mycket artrikt system med både växter och djur. Utvecklingen i makrovegetationen och blåmusselsamhällen är
viktig för att kunna uttala sig om den biologiska mångfalden i våra hav. Då växter och djur kan påverkar varandras utbredning har man i Östersjön även utfört kvantitativ provtagning av ytlevande bottendjur.

Undersökningstypen kan användas för att fastställa ett områdes status i förhållande till miljömålen Ingen övergödning, Giftfri miljöEtt rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande kust och skärgård.