Övervakningsmanualer för miljöövervakning

Här kan du hitta övervakningsmanualer (undersökningstyper) för de programområden som HaV ansvarar för.

I tabellen kan du söka på övervakningsmanual, delprogram, kategori eller ansvar genom att klicka på respektive ord i rubrikraden eller med egna ord i sökrutan.

Övervakningsmanualer
Övervakningsmanual ProgramområdeKategoriAnsvar
Bakteriell syrekonsumtion Kust och hav,
Sötvatten
Vattenmassan HaV
Beräkning av ämnestransport Sötvatten Hydrologi HaV
Bestånd av knubbsäl och vikaresäl Kust och hav Däggdjur HaV
Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar Kust och hav Effekter av farliga ämnen NV
Biotopkartering i sjöar Sötvatten Biotopkartering HaV
Biotopkartering i vattendrag Sötvatten Biotopkartering HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval Sötvatten Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – riktat urval Sötvatten Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier Sötvatten Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Sötvatten Bottenfauna HaV
Djupstratifierat provfiske med småryssjor Kust och hav Fisk HaV
Djurplankton, trend- och områdesövervakning Kust och hav Vattenmassan HaV
Djurplankton i sjöar Sötvatten Plankton HaV
Fisk i kustvatten - Yngelprovfiske med tryckvåg Kust och hav Fisk HaV
Fisk i rinnande vatten - Elfiskebåt Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Fiskräknare (tunnelräknare) Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fysisk exploatering av stränder Kust och hav Fysisk störning NV
Geléplankton Kust och hav Vattenmassan HaV
Glacialrelikta kräftdjur i sjöar och vattendrag Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Grundvattenkemi - integrerade typområden Grundvatten NV
Grundvattennivå Sötvatten Hydrologi HaV
Gråsälsbestånd Kust och hav Däggdjur HaV
Havsörn, bestånd Kust och hav Effekter av farliga ämnen NV
Hydrogeologi Sötvatten Grundvatten HaV
Hydrografi och närsalter, kartering Kust och hav Vattenmassan HaV
Hydrografi och närsalter, trendövervakning Kust och hav Vattenmassan HaV
Hälsotillstånd hos kustfisk Kust och hav Effekter av farliga ämnen NV
Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra Sötvatten Vegetation HaV
Lokalbeskrivning Sötvatten Biotopkartering HaV
Makrofyter i sjöar Sötvatten Vegetation HaV
Makrofyter i vattendrag Sötvatten Vegetation HaV
Malövervakning Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Metaller i sediment Kust och hav,
Sötvatten
Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Kust och hav Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i fisk Kust och hav Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Sötvatten Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla Kust och hav Farliga ämnen NV
Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö Sötvatten Däggdjur NV
Metodmanual för barmarksinventering av utter Sötvatten Däggdjur NV
Missbildade embryon av vitmärla Kust och hav Effekter av farliga ämnen NV
Mjukbottenlevande makrofauna, kartering Kust och hav Bottenmiljöer HaV
Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning Kust och hav Bottenmiljöer HaV
Organiska miljögifter i sediment Kust och hav,
Sötvatten
Farliga ämnen NV
Patologi hos gråsäl, vikaresäl, och knubbsäl Kust och hav Effekter av farliga ämnen NV
Pelagial fisk och stora djurplankton Kust och hav Fisk HaV
Primärproduktion Kust och hav Vattenmassan HaV
Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Provfiske i sjöar Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Provfiske i Östersjöns kustområden - Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät Kust och hav Fisk HaV
Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten Kust och hav Fisk HaV
Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys Sötvatten Vegetation HaV
Reproduktionskontroll - tånglake Kust och hav Fisk HaV
Sedimentation Kust och hav Vattenmassan HaV
Sediment − basundersökning Kust och hav Bottenmiljöer HaV
Siktdjup Kust och hav Vattenmassan HaV
Stormusslor Sötvatten Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Syrehalt i bottenvatten, kartering Kust och hav Vattenmassan HaV
Utter och mink - beståndsövervakning Kust och hav Däggdjur NV
Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen Sötvatten Hydrologi HaV
Vattenkemi i sjöar Sötvatten Hydrologi HaV
Vattenkemi i vattendrag Sötvatten Hydrologi HaV
Vattenkemi – kalkeffektuppföljning Sötvatten Hydrologi HaV
Vegetationsklädda bottnar, ostkust Kust och hav Bottenmiljöer HaV
Vegetationsklädda bottnar, västkust Kust och hav Bottenmiljöer HaV
Växtplankton Kust och hav Vattenmassan HaV
Växtplankton i sjöar Sötvatten Plankton HaV
Övervakning av grundvattenkvalitet Sötvatten Grundvatten HaV
Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar Sötvatten Grundvatten HaV
Övervattensväxter och flytbladsväxter i sjöar Sötvatten Vegetation HaV
Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2023-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion