Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten

Provfiske i kustområden görs för att beskriva fisksamhället i det undersökta området avseende artsammansättning och relativ förekomst av arter. För enskilda arter följs beståndsstrukturen i form av storleks- och åldersfördelning i fångsten

Syfte och mål med undersökningstypen

Provfisken med kustöversiktsnät och nätlänkar används idag i provfisken i Egentliga Östersjön och Bottniska viken, som referensområden i Sverige och i de baltiska staterna, samt inom recipientkontroll vid kärnkraftverk och skogsindustri.

Provfiske med ryssjor enligt denna undersökningstyp tillämpas inom den nationella kustfiskövervakningen vid västkusten och har använts inom kärnkraftverkens recipientkontroll vid Barsebäck och Ringhals med respektive referensområden sedan 1970-talet. Genom att följa utvecklingen över tid av kustfiskbestånden i samtliga provfiskeområden är det möjligt att utvärdera på vilken skala (nationell, regional eller lokal) som en förändring sker.

Denna undersökningstyp omfattar tre olika redskapstyper. Samtliga har den grundläggande strategin att i första hand övervaka trender över tid. Av denna anledning används ett relativt litet antal stationer inom ett undersökningsområde, som alla fiskas vid upprepade tillfällen under en provtagningsomgång.

Traditionellt har kustöversiktsnät använts vid undersökningar i Bottniska viken, medan nätlänkar har använts i Egentliga Östersjön. Ryssjor används av praktiska skäl vid provfisken i Västerhavet, främst för att undvika störningar på grund av höga tätheter av strandkrabbor.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten Pdf, 3.2 MB.

Version 1:0 2009-01-08