Vattenkraftverk och dammar

Information om vattenkraftverk och dammar.

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se

Jonsereds vattenkraftverk. Foto: Anna Erwander

Jonsereds vattenkraftverk. Foto: Anna Erwander

Tillstånd för vattenkraftverk och dammar

För att få anlägga eller driva ett vattenkraftverk med tillhörande dammanläggningar måste du ha tillstånd enligt miljöbalken. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön. Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Innan domstolen prövar tillstånden ska du ha haft ett samråd med myndigheter och enskilda berörda.

Tillståndet för att driva vattenkraftverk eller dammanläggning kan omprövas eller återkallas.

Omprövning av vattenkraftverk för att skapa moderna miljövillkor

Från 1 januari 2019 krävs att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor och de kommer då prövas mot kraven i miljöbalken.

För att beskriva hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät tagit fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Planen ska ge en helhetssyn på hur vattenverksamheter ska få moderna miljövillkor med största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs mer om omprövning för moderna miljövillkor.

Här finns information om förslaget till Nationell plan och prövningsgrupper.

Egenkontroll

Du som har tillstånd att driva vattenkraftverk och dammar måste även arbeta med egenkontroll av verksamheten. Det innebär att du löpande ska planera, kontrollera och följa upp din verksamhet för att minska miljöpåverkan.

Läs mer om egenkontroll.

Miljö- och skyddsåtgärder för vattenkraftverk och dammar

Vattenkraftverk och dammar påverkar vattenmiljön på flera olika sätt, exempelvis kan de vara vandringshinder för fisk, innebära förändringar i vattenflöden och transport av sediment.

Här finns information om olika miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som du kan vidtas för att minska negativa konsekvenser som t.ex. fisk- och faunapassagelösningar.

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar

Det är länsstyrelsen som har tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Det innebär att de kontrollerar att din verksamhet uppfyller reglerna i miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter. I tillsynsarbetet fokuserar de på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön.

Här finns information om myndigheternas tillsyn.

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se