Vattenverksamhet

Information om anläggningar i hav, sjöar och vattendrag.

Bro över Jockfallet i Kalixälven.

Exempel på sådana anläggningar är dammar, vattenkraftverk, vägbankar, broar, bropelare, bryggor och pirar. Definitionen omfattar också ändring, lagning och utrivning av vattenanläggningar. I 11 kapitlet 3 § i miljöbalken definieras detta ytterligare.

Havs och vattenmyndigheten deltar i prövningar enligt miljöbalken. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna, med undantag för frågor som rör dammsäkerhet och markavvattning.

Som nationell expertmyndighet inom vattenområdet så arbetar Havs- och vattenmyndigheten också med olika former av vägledning kring påverkan samt skadeförebyggande och kompenserande åtgärder som berör vattenanknutna växter och djur.