Vattenuttag

Hitta på sidan

Information om prövning, tillsyn och miljöeffekter av att föra bort vatten.

Dricksvattenkran i skogen.

Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist

Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

Bortledande av vatten

Uttrycket "bortledande av vatten" i 11 kap. 3 § miljöbalken omfattar exempelvis bortledande för dricksvatten (vattenförsörjning), bevattning, processvatten, vatten för tillverkning av konstsnö, vatten för utvinning av värme eller kyla. Det omfattar också bortledande i skadeförebyggande och skadeavhjälpande syfte. Även bortledande av grundvatten omfattas av bestämmelsen liksom tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden (infiltration).

Om vattnet efter användningen leds tillbaka till samma vattenområde är själva bortledandet en vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken medan återledandet omfattas av 9 kapitlet i miljöbalken.

Utvinning av värmeenergi ur ytvatten kan vara såväl vattenverksamhet som miljöfarlig verksamhet. Är systemet öppet, det vill säga att ytvatten leds till en värmepump där värme utvinns, är det fråga om vattenverksamhet.

I ett slutet system leds inget vatten bort, utan köldbärarvätska cirkulerar i en kollektor till värmepumpen. Dessa system omfattas av 9 kap i miljöbalken.

Miljöeffekter vid bortledande av vatten

Egenkontroll

Egenkontroll ska bedrivas så fort verksamheten/åtgärden kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Kraven på egenkontroll är detsamma oavsett om verksamheten har ett äldre tillstånd eller om verksamheten har fått tillstånd efter miljöbalkens införande. Egenkontrollen innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet. Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhets storlek och miljöpåverkan. Läs vidare i 26 kap 19 § miljöbalken samt förordning (1998:901).

Vattentäkt​

I 11 kap 5 § miljöbalken framgår att bortledande av vatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning också kallas vattentäkt.

Vattentäkter omfattas av vissa särbestämmelser, bland annat rådighet i lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Möjligheten att förklara ett mark- eller vattenområde för vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken är också begränsad till vattentäkter.

Tillsyn

Tillsynen är viktig för att säkerställa att miljöbalkens regler följs. Tillsynen kan antingen baseras på inkomna klagomål (reaktiv tillsyn) eller på tillsynsmyndighetens eget initiativ (aktiv/egeninitierad tillsyn). Länsstyrelsen har rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn, för närvarande 800 kr per timme. Avgift ska inte tas ut vid obefogade klagomål.

Bortledande av vatten kräver tillstånd

Enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken krävs tillstånd, från mark- och miljödomstol, för bortledande av vatten från yt- eller grundvatten. Visst bortledande av vatten kan enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken anmälas till tillsynsmyndigheten (se 19 § förordning om vattenverksamhet m m).

I 11 kapitlet 11 § miljöbalken finns ett särskilt undantag från tillståndsplikten för vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastighets vattenförsörjning. Vidare finns i 11 kapitlet 12 § miljöbalken ett generellt undantag från tillstånd och anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I förarbetena anges att undantaget från tillstånd eller anmälan ska tolkas restriktivt. Vilket betyder att många vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan.

Undantaget för husbehovsförbrukning

Även om det finns ett undantag i 11 kapitlet 11 § miljöbalken för vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastighets husbehovsförbrukning har kommunen ändå i vissa fall möjlighet att kräva tillstånd för sådana grundvattentäkter (se 9 kapitlet 10 § i miljöbalken).

Enligt plan- och bygglagen (9 kapitlet 8 § i PBL) får kommunen också, om det finns särskilda skäl, bestämma att det krävs bygglov för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för de grundvattentäkter som anges i 11 kap 11 § i miljöbalken.

Publicerad: 2014-02-14
Granskad: 2022-03-24
Sidansvarig: Webbredaktion