Muddring och grävning och utfyllnad

Hitta på sidan

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Muddring eller grävning i vatten regleras av bestämmelserna i miljöbalken (11 kap 3 § miljöbalken).

Vill du fylla/placera ut material i vattnet för att bygga något till exempel pir, hamn, vägbank, ny mark, erosionsskydd regleras detta också av 11 kap miljöbalken. Detta gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet.

Vill du däremot placera material (oavsett ursprung) i vattnet utan att skapa någon anläggning räknas det som kvittblivning/dumpning och regleras av 15 kap miljöbalken. För dumpning finns ett generellt förbud, läs vidare på våra sidor om dumpning.

Vägledning för prövning och tillsyn av muddring

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19, Muddring och hantering av muddermassor, Pdf, 9.9 MB. innehåller både vägledning och kunskapsunderlag

Rapport med vägledning och kunskapsunderlag

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:19, Muddring och hantering av muddermassor, innehåller både vägledning och kunskapsunderlag och ska utgöra ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken vid ärenden gällande muddring och hantering av muddermassor. Rapporten är tänkt att underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring, grävning och utfyllnader. Vi hoppas även att entreprenörer, markägare och beställare av muddrings-/grävningsarbeten, kan ha nytta av vägledningen.

Rapporten innehåller bland annat beskrivning av tekniker för muddring och olika sätt att hantera muddermassor, möjliga miljöeffekter, skyddsåtgärder, information om förorenade sediment och hur dessa kan bedömas, tillsynsfrågor, juridiska förutsättningar. Den omfattar alla typer av vattenområden som kan vara berörda samt såväl små som större muddringar. Vägledningen omfattar inte materialåtervinning på land eller deponering av muddermassor på land. För vägledning i dessa frågor hänvisas till Naturvårdsverket.

Vägledningen syftar till att fördjupa den mer övergripande vägledningen Vattenverksamheter - handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken (Naturvårdsverket 2008:5, handbok om vattenverksamhet).

Påverkan på miljön och vilka krav på egenkontroll och skyddsåtgärder som behövs, varierar givetvis med omfattningen och lokaliseringen av verksamheten. Myndighetens bedömning i det enskilda fallet är därför central vid tillämpningen av bestämmelserna.

Rekommendationer

I vår rapport Muddring och hantering av muddermassor lämnar vi ett antal rekommendationer kring hur vi anser att man bör tänka vid muddring respektive hantering av muddringsmassor. Av dessa vill vi särskilt lyfta fram:

  • Muddring och hantering av muddermassor ska ske med bästa möjliga teknik (BMT). Detta innebär i praktiken bland annat att miljöeffekterna ska minimeras under muddringen och vid den efterföljande hanteringen.
  • Vid muddring i förorenade sediment ska särskilda skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning av föroreningar.
  • För att begränsa risken för negativa effekter av grumling bör muddring och andra grumlande arbeten i vatten förläggas till den minst känsliga tiden på året utifrån ekologisk synvinkel.
  • Avfallshierarkin bör alltid vara styrande vid en planering av hur muddermassor ska hanteras.
  • Föroreningsgrad är en viktig aspekt som kan och bör påverka valet av hur massorna hanteras. Det innebär att sediment med olika föroreningsgrad bör separeras.
  • Dumpning är i första hand ett alternativ för muddermassor som inte är förorenade. Förorenade sediment ska i första hand om möjligt återvinnas, tas om hand för behandling och/eller deponering på en tillståndsprövad deponi.

Miljöeffekter av muddring och dumpning

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Intressanta domar och beslut

Intressanta domar och beslut gällande muddring/grävning och utfyllnad eller dumpning.

Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

Mark- och miljööverdomstolen M 914-19 (2019-12-19)

Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

Mark- och miljööverdomstolen M 11172-14 (2015-06-26) Pdf, 232.1 kB.

Ansökan om tillstånd till utläggande av erosionsskydd längs Klarälven, söder om Stöllet i Torsby kommun

Mark- och miljööverdomstolen M 11693-13 (2014-12-18) upphäver mark- och miljödomstolens dom  och avvisar Trafikverkets ansökan.  

Föreläggande om rättelse av muddring av havsvik, vilka bedömts utgöra vattenverksamhet, har inte ändrats

Mark- och miljööverdomstolen M 383-14 (2014-10-07).

Tillstånd till muddring och dumpning, vissa massor fick inte dumpas

Miljööverdomstolen M92-05 (2007-02-22) Pdf, 229.4 kB..

Handläggarträff för länsstyrelserna om muddring och dumpning

Träffen hölls den 19 maj 2021.

Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion