Vattenverksamheter - handbok 2008:5

Handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken.

Omslag för publikation

Syftet med handboken

Syftet med denna handbok är att underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn för vattenverksamheter. Handboken är i första hand tänkt
som ett stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheterna i deras arbete med att
tillämpa bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken.

En samsyn mellan myndigheterna om hur bestämmelserna tillämpas
kommer även att gynna verksamhetsutövarna genom att tillämpningen blir
mer enhetlig i landet. Vi bedömer att också verksamhetsutövare, ideella organisationer, markägare, entreprenörer och allmänheten kan ha nytta av vägledningen.

Handboken bör även vara ett stöd i myndigheternas arbete med vattenförvaltning och för att nå de fem miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, Levande kust och skärgård samt Myllrande våtmarker.
Handboken är ett av fl era vägledande dokument för hur bestämmelserna
om vattenverksamheter ska tillämpas.