Miljöeffekter av muddring och dumpning

Hitta på sidan

Effekterna av muddring och grävning i hav, sjöar och vattendrag är främst lokala — de påverkar själva platsen. Där kan organismer som lever på eller i närheten av botten skadas. Men om ingreppet görs hänsynsfullt kan ekosystemet återhämta sig relativt snabbt.

Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kartlagt hur fisk och skaldjur påverkas av grumligt vatten. Rapporten Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer. En syntes av grumlingens dos och varaktighet publicerades 2020 och finns på SLU:s hemsida.

Kunskapsunderlag för svenska fisk- och kräftdjursarter

Lektidsportalen är ett webbaserat system som vänder sig till myndigheter, konsulter och verksamhetsutövare för stöd och handläggning av exploateringsärenden i vattenmiljön.

Litteraturstudie om miljöeffekter

Naturvårdsverket har (2009) låtit göra en litteraturstudie om miljöeffekterna av muddring och dumpning Pdf, 3.2 MB..  Enligt rapporten bör man gå försiktigt fram i vissa känsliga miljöer, exempelvis grunda fjärdar eller havsvikar. Om man muddrar i sådana områden kan ekosystemet förändras långsiktigt. Effekterna på växtplankton, djurplankton, bottenfauna, vegetation och fisk redovisas här i korthet.

Växtplankton kan påverkas av att vattnet blir grumligt och att ljusinstrålningen minskar. Växtplankton är det viktiga första ledet i näringskedjan. De utgör föda för djurplankton. Även näringsämnen eller miljögifter som kan spridas i samband med förändringen kan ha en negativ effekt. Miljöeffekterna på växtplankton vid muddring tycks ändå vara ganska små och övergående.

Djurplankton påverkas av muddring genom att vattnet blir grumligt, vilket kan störa filtreringsorganen. Även spridning av miljögifter och förändring av tillgången på föda vid muddringen eller dumpningen kan skada djurplankton. Miljöeffekten bedöms vara övergående.

Bottenlevande djur kan påverkas på många sätt av muddring och dumpning. De kan bli övertäckta av sediment, och vattnet kan bli grumligt och övergött, vilket försämrar livsvillkoren. Hur stora eller bestående effekterna blir varierar mycket och beror på flera olika faktorer, bland annat hur känslig djurarten är för störningar. Till exempel är blåmusslor inte särskilt känsliga för grumling, medan det omvända gäller för flodpärlmusslor.

Om muddringen görs så att bottenstrukturen och sedimenten påverkas i stor omfattning kan effekterna bli bestående. Påverkan tycks vara större i vattendrag än i hav.

Vid muddring påverkas vegetationen direkt, eftersom växtligheten tas bort. Pålagring av sediment kan försämra vegetationens fotosyntes. Ju viktigare växtligheten är, desto större betydelse kan påverkan ha.

Ålgräs och kransalger, exempelvis, är betydelsefulla livsmiljöer för andra organismer. Skadeverkan kan bli långvarig om de försvinner.

Finkornigt sediment (som sprids vid muddring eller dumpning) kan drastiskt försämra möjligheterna för fiskägg och fisklarver att överleva. Inte minst gäller detta för laxfiskar. Partiklarna kan också påverka fiskens gälar. Det är stor skillnad på hur känsliga fiskarter är för grumligt vatten. Risken för skador beror även på hur länge grumlingen består och hur vattnet var innan.

Rapport från Miljösamverkan Sverige

Publicerad: 2015-01-27
Granskad: 2017-09-25
Sidansvarig: Webbredaktion