Lektidsportalen

Hitta på sidan

Lektidsportalen är ett objektivt, biologiskt kunskapsunderlag för svenska fisk- och kräftdjursarter.

Lektidsportalen

Lektidsportalen är ett webbaserat system till stöd för handläggning av exploaterings­ärenden i vattenmiljön. Kärnan utgörs av en applikation med tillhörande databas för när känsliga perioder infaller under året för olika fisk- och kräftdjursarter.

Lektidsportalen ger genom ett objektivt kunskapsunderlag möjligheter till bättre samordning och bredare förankring vid handläggning av exploateringsärenden och i förlängningen en minskad påverkan på fisk och skaldjur (biologiska värden i vattenmiljöerna).

Lektidsportalen identifierar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer, samt illustrerar när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan. Känslighet för påverkan bedöms främst för tid för lek, men även andra stadier kan bedömas, till exempel ägg och larvstadie.

  • Ger stöd för handläggning av exploateringsärenden i vattenmiljön genom att föreslå lämpliga ”tidsfönster” för arbeten.
  • Underlättar samordning och förankring med ambitionen att minska negativ mänsklig påverkan i vattenmiljön.
  • Vänder sig till myndigheter som arbetar med prövning- och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

Lektidsportalen är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Statistik från Lektidsportalen

Grunden för lektidsportalen utgörs av en omfattande kunskapsdatabas över var de olika arterna förekommer, arternas lekpreferenser och när de bedöms vara som mest känsliga för påverkan. Även om informationen i databasen främst sammanställts för att underlätta arbetet med exploateringsärenden uppmuntrar vi all kreativ användning av Lektidsportalens samlade information.

Ett tillämpat exempel där SLU Aqua har tagit fram kartlager över utbredningen av lekområden för fisk Pdf, 503.8 kB..

Figuren visar antal lekande fisk- och kräftdjursarter per vattentyp för hela Sverige. Av staplarna framgår att vi har flest lekande arter i Kustvattenmiljön (företrädesvis i dess grundare delar) (96), därefter i Utsjön (52), Vattendragen (37) och Sjöarna (30).

Nertill visas en interaktiv sammansättning av två olika diagram och en karta över Sveriges län. Kartan över Sveriges län visar totalt antal lekande fisk- och kräftdjursarter per län. Genom att markera (klicka på) ett län på kartan påverkas innehållet i övriga diagram, från att visa data för alla län till att visa data för markerat län. Det är möjligt att markera flera län (ctrl-vänster musknapp) och att avmarkera län genom att klicka utanför kartan. Ett av diagrammen visar antalet fisk- och kräftdjursarter per vattentyp. Eftersom en art kan förekomma i flera olika vattentyper kan summan av antalet arter per vattentyp vara större än totalt antal arter för till exempel ett län.

De två diagrammen innehåller information om

  1. Antal lekande fisk- och kräftdjursarter per månad
  2. Antal lekande fisk- och kräftdjursarter per län och vattentyp.
Publicerad: 2022-05-05
Sidansvarig: Webbredaktion