Lektidsportalen

Hitta på sidan

Lektidsportalen är ett webbaserat system som hjälper den som utför, eller ger tillstånd till, arbeten i vattenmiljöer att få nyttig information om svenska fisk- och kräftdjursarter och deras känsliga perioder.

Om lektidsportalen

Lektidsportalen är ett webbaserat verktyg som är framtaget av Havs- och vattenmyndigheten och SLU Aqua. Systemet sammanställer vetenskaplig fakta och fungerar som stöd för handläggning av exploaterings­ärenden i vattenmiljön.

Kärnan utgörs av en applikation med tillhörande databas med information om när under året känsliga perioder för olika fisk- och kräftdjursarter infaller. Lektidsportalen kan med fördel användas av handläggare på länsstyrelser som arbetar med prövning och tillsyn, men även konsulter och miljödomstolar.

Hur fungerar lektidsportalen

Lektidsportalen ger på ett enkelt sätt information och kunskap om vart olika fisk- och kräftdjursarter förekommer i våra svenska vatten. Hjälpmedlet visar också när under året arterna är som mest känsliga för påverkan, till exempel under deras lektid men även under andra perioder såsom ägg- och larvstadier. Med information från lektidsportalen kan man alltså minska risken för störning vid arbeten i vatten, till exempel vid muddring och byggnationer.

Det är lätt att navigera i portalen och man hittar information genom att filtrera efter län och vattentyp eller markera ut området geografiskt i en karttjänst. Man hittar även bilder på och information om arter, hur man kan få support och lämna återkoppling samt användarmanualer.

Här kan du läsa Lektidsportalens användarmanual. Word, 4.5 MB.

Varför använda lektidsportalen

Lektidsportalen gör att det blir enklare för myndigheter, konsulter och verksamhetsutövare att hitta lämpliga tidsfönster för sitt arbete och på så sätt minska störningar för fiskar och vattendjur vid exploateringsarbetet.

Snabb fakta

  • Lektidsportalen är ett objektivt, biologiskt kunskapsunderlag för svenska fisk- och kräftdjursarter
  • Lektidsportalen ger stöd för handläggning av exploateringsärenden i vattenmiljön genom att föreslå lämpliga ”tidsfönster” för arbeten.
  • Webbsystemet underlättar samordning och förankring med ambitionen att minska negativ mänsklig påverkan i vattenmiljön.
  • Portalen vänder sig till myndigheter som arbetar med prövning- och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.
  • Lektidsportalen är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten och Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Instruktionsfilm

Klicka på videon för att se en instruktionsfilm om Lektidsportalen.

Statistik från Lektidsportalen

Grunden för lektidsportalen utgörs av en omfattande kunskapsdatabas över var de olika arterna förekommer, arternas lekpreferenser och när de bedöms vara som mest känsliga för påverkan. Även om informationen i databasen främst sammanställts för att underlätta arbetet med exploateringsärenden uppmuntrar vi all kreativ användning av Lektidsportalens samlade information.

Ett tillämpat exempel där SLU Aqua har tagit fram kartlager över utbredningen av lekområden för fisk Pdf, 503.8 kB..

Antal lekande arter

Figuren visar antal lekande fisk- och kräftdjursarter per vattentyp för hela Sverige. Av staplarna framgår att vi har flest lekande arter i Kustvattenmiljön (företrädesvis i dess grundare delar) (96), därefter i Utsjön (52), Vattendragen (37) och Sjöarna (30).

Diagram och karta

Nertill visas en interaktiv sammansättning av två olika diagram och en karta över Sveriges län. Kartan över Sveriges län visar totalt antal lekande fisk- och kräftdjursarter per län. Genom att markera (klicka på) ett län på kartan påverkas innehållet i övriga diagram, från att visa data för alla län till att visa data för markerat län. Det är möjligt att markera flera län (ctrl-vänster musknapp) och att avmarkera län genom att klicka utanför kartan. Ett av diagrammen visar antalet fisk- och kräftdjursarter per vattentyp. Eftersom en art kan förekomma i flera olika vattentyper kan summan av antalet arter per vattentyp vara större än totalt antal arter för till exempel ett län.

De två diagrammen innehåller information om

  1. Antal lekande fisk- och kräftdjursarter per månad
  2. Antal lekande fisk- och kräftdjursarter per län och vattentyp.
Publicerad: 2022-05-05
Uppdaterad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion