Miljöeffekter vid bortledande av vatten

Hitta på sidan

Varierade vattenflöden och vattenstånd är naturliga processer som har betydelse för de akvatiska ekosystemen. Vattenuttag kan påverka flödet och vattenståndet och ge olika miljöeffekter. 

Ekologiskt flöde

Ekologiskt flöde är den andel av den naturliga vattenföringen som behöver säkerställas i vattendraget för att inte riskera negativa ekologiska konsekvenser. Enligt en modell för att bestämma ekologiskt flöde rekommenderas 30% av årsmedelvattenflödet (MQ) för att goda levnadsvillkor för de flesta akvatiska organismer ska bibehållas. När flödet efter ett vattenuttag är mindre än 10% av årsmedelvattenflödet under sommarsäsong har fisk och bottenfauna visats minska i antal och produktion.

Ett ekologiskt flöde behöver säkerställas i vattendraget året om, alla dagar, och även vid lågvatten. Vattenuttag kan behöva stoppas då vattenföringen understiger det ekologiska flödet. Om vattenuttag ändå tillåts under denna nivå behöver vattnens fysikaliska och kemiska förhållanden utredas närmare och vattenuttaget eventuellt begränsas/kompenseras. Vad som är lämpliga flödesbestämmelser med hänsyn till ekologiska flöden behöver anpassas för olika geografiska områden och ekosystem

Sämre vattenkvalitet

Vattenuttag kan leda till mer stillastående vatten som kan leda till sämre syresättning eftersom vattnet och bottnarna innehåller en mängd organismer som förbrukar syre. Om vattenuttaget är så pass stort att vattnet värms upp mer än naturligt minskar vattnets förmåga att hålla syre. Många djur är känsliga för minskade syrehalter och höga vattentemperaturer.

I sjöar kan en minskad vattenomsättning orsaka att mer näring kvarhålls i sjön vilken kan leda till övergödning.

Temperaturändringar leder till förändringar av artsammansättningen i organismsamhällen eftersom olika arter trivs i olika temperaturer. Särskilt reproduktion kan påverkas eftersom den ofta är temperaturinducerad.

Minskad livsmiljö

Vattenföringen är en nyckelvariabel för det akvatiska livet i inlandsvatten. Ett minskat flöde kan ge kaskadeffekter eftersom akvatiska ekosystem struktureras av vattenföringsvariation som (minskad vattenyta, minskad vattenhastighet, lägre vattendjup, mindre vattenvolym). Vattenuttag är onaturliga inslag och kan innebära en förstärkning av naturliga störningar som leder till utarmning av ekosystemet och sämre status.

Om uttaget är så pass stort att vattendjupet minskar kan livsmiljön minska för vissa organismer. Ett vattens förmåga att hålla en viss populationsstorlek av djur och växter är beroende av arealen vattenyta. En förhållandevis liten sjödjupsänkning ger stora volymeffekter då större delen av sjövolymen ligger i de översta metrarna. 

Ökad igenväxning kan ske då sedimentrotade växter får ökade möjligheter att etablera sig vid minskat vattendjup. Ökad påväxt av alger kan uppstå i vattendrag med minskat vattendjup och påföljande ökning av solljus på botten. Den ökade påväxten innebär ofta sämre livsförutsättningar för andra organismer såsom lekbottnar för exempelvis lax och öring.

Med minskat vattenflöde minskar vattenhastigheten och vattnet kan inte transportera lika mycket eller lika stora partiklar vilket leder till ökad sedimentation i vattendraget. Ökad sedimentering på bottnar kan slå ut fiskars nedgrävda rom och påverka bottenlevande djur negativt. Hålutrymmen på botten, som är viktiga för många djur, riskerar att täppas igen och vissa bottenlevande organismer kan få svårt att leva där.

Minskat vattendjup kan också leda till att vandringshinder uppstår för fiskarter. Låga vattennivåer i vattendrag kan försvåra eller omöjliggöra för fiskar att simma fritt i ett vattendrag. Det kan begränsa olika fiskarters möjligheter till att leta efter föda och lekvandring. Även själva leken kan påverkas negativt om vattendjupet vid lekområden blir lägre. Ett lägre vattendjup kan även innebära en sämre överlevnad av rom på grund av infrysning.

Torrläggning eller nära torrläggning är en huvudorsak till att fiskbestånd och bottendjur slås ut. Det hjälper inte om det är ekologiskt flöde i vattendraget resten av året, eller om delar av en sjö torrläggs bara en gång per år – djuren behöver bara dö ’en masse’ en gång så kan beståndet vara borta för alltid om de saknar möjlighet att återkolonisera.

Nedströmseffekter och kumulativ effekt

Ett vattenuttag kan även påverka sjöar eller vattendrag nedströms vattenuttaget. Man måste bedöma hur långt nedströms effekterna av vattenuttaget kan kvarstå och vilken betydelse vattenuttaget får för respektive vatten.

Om tillrinnande vattendrag nedströms ett vattenuttag har sämre vattenkvalitet och om vattenuttaget är tillräckligt stort i relation till de tillrinnande vattendragen, kan vattenuttaget orsaka en försämring av vattenkvalitet nedströms genom att utspädningen minskar.

Det är lämpligt att en vattenbudget, baserad på återkommande torrperioder, upprättas för bedömning om det tänkta vattenuttaget, i förhållande till naturlig vattenföring, kan upprätthållas på lång sikt. Här behöver vattenbehovet för nedströms liggande vatten och våtmarker beaktas.

Läs mer

Miljöeffekter av vattenuttag Pdf, 107.9 kB.

Publicerad: 2017-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion