Tillsyn av vattenverksamhet

Hitta på sidan

För att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de åtgärder eller förbud som behövs.

Tillsynsmyndigheten får inte vidta mer ingripande åtgärder än vad som krävs i det enskilda fallet för att se till att balkens bestämmelser följs. Av 26 kap 9 § MB följer även att ett föreläggande eller förbud inte får begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap 1 § MB.

Mark- och miljööverdomstolen har i rättsfallen MÖD 2012:26-28 ansett att det är möjligt att förelägga en verksamhetsutövare om att inkomma med en tillståndsansökan om tillstånd saknas för den aktuella verksamheten. Det finns ett flertal avgöranden i mark- och miljödomstolarna angående föreläggande om tillståndsprövning där mark- och miljödomstolarna har avslagit överklagandena och där mark- och miljööverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd.

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen M 6637-14 (2014-11-25).

Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk. Mark- och miljööverdomstolen M 7192-14 (2014-11-19)

Även i de fall en åtgärd vidtas med stöd av 11 kap 16 § miljöbalken har Mark- och miljööverdomstolen ansett att tillsynsmyndigheten kan förelägga om tillståndsprövning (MÖD 2008:21)

Tillsynsmyndigheten får besluta att den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd ska lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen

Bestämmelsen i 26 kap 21 § i miljöbalken avser endast sådana uppgifter som är av betydelse för tillsynen såsom driftsförhållanden, omfattningen av verksamheten m.m. Upplysningarna behöver inte avse enbart den löpande tillsynen utan tillsynsmyndigheten kan även begära uppgifter som den behöver för övergripande, samordnande och uppföljande miljöarbete. Bestämmelsen ger emellertid endast stöd för inhämtande av handlingar och upplysningar som inte kräver närmare utredning.

Utöver de undersökningar en verksamhetsutövare gör inom ramen för sin egenkontroll har tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga om undersökning enligt 26 kap 22 § miljöbalken.

Det är verksamhetsutövaren som står för kostnaden av utredningen. Undersökningsplikten är därför begränsad till vad som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sin tillsyn. Undersökningar som genomförs får inte vara ren forskning. De utredningsåtgärder som krävs måste även vara rimliga och nyttan med utredningsåtgärden måste stå i proportion till kostnaderna.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får ett föreläggande eller förbud förenas med vite. Närmare bestämmelser om vitesföreläggandets adressat, beräkning av storlek, utformning och utdömande finns i lagen (1985:206) om viten.

I ärendet behandlas bland annat om länsstyrelsen har riktat utdömandet av vitet mot rätt person. Föreläggandet avser borttagande av pir som uppförts utan tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen M 5765-12 (2013-01-28).

I 26 kap. 9 § fjärde stycket miljöbalken finns ett undantag från regeln om tillståndsdomars och tillståndsbesluts rättskraft. Trots att en fråga är reglerad i ett tillstånd kan tillsynsmyndigheten meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

För att man ska tillämpa denna undantagsregel bör antingen sannolikheten för skada vara ganska stor eller också den befarade skadan vara betydande.

Även vissa verksamheter som vanligen betraktas som miljöfarlig verksamhet utgör en del av vattenverksamheten om de härrör direkt från den.

Det innebär att den myndighet som har tillsynen över vattenverksamheten eller vattenanläggningen också har tillsyn över utsläpp, buller, kemikaliehantering och andra störningar (både under byggande och drift) som vattenverksamheten eller anläggningen ger upphov till.

I den tillsynen bör också ingå åtgärder som hänger samman med underhållet av en vattenanläggning som blästring och målning av luckor med mera.

Vattenkraftverk och miljöfarlig verksamhet samt tillsynsavgift. Miljööverdomstolen M 4606-07 (2008-07-18)                                          

Vattenkraftverk och miljöfarlig verksamhet samt tillsynsavgift. Miljööverdomstolen M 3196-6 (2007-04-04)

Exempel på vattenanläggningar är dammanläggningar, fisktrappor, vägbankar, landfästen till broar, bropelare, bryggor, pirar och pumpar.

Enligt 11 kap 3 § i miljöbalken ingår även begreppet manöveranordningar i vattenanläggningen. Manöveranordningarna behöver inte befinna sig på den plats där det fysiska ingreppet i vattenförhållandena sker för att anses ingå i vattenanläggningen.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2020-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion