Hitta på sidan

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Myndigheten deltar i ansökningar om vissa tillstånd och dispenser inom miljöbalkens område. Prövningarna handlar huvudsakligen om tillståndsansökningar enligt 11:e kapitlet (vattenverksamhet) och 9:e kapitlet (miljöfarlig verksamhet) i miljöbalken.

Vanligtvis är det mark- och miljödomstolen som beslutar om dessa tillstånd. När det gäller miljöfarliga verksamheter så är det ibland miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som beslutar i ärendet.

Med stöd i miljöbalken arbetar Havs- och vattenmyndigheten för att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har ett särskilt ansvar för att den vattenanknutna biologiska mångfalden bevaras och att hänsyn till den tas i enlighet med miljöbalkens regler.

Samråd inför en tillståndsansökan

Om du ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken ska du i vissa fall genomföra ett samråd med oss. Skicka gärna din begäran om samråd till havochvatten@havochvatten.se då blir den diarieförd och hamnar hos rätt handläggare. Begäran kan även skickas till vår postadress. I båda fallen underlättar det om det framgår tydligt i brevets rubrik att det avser ett samråd enligt 6 kap miljöbalken.

Vattenverksamhet

Vattenverksamheter kan exempelvis vara vattenkraftverk som dämmer upp värdefulla älvar, hindrar fiskar och andra djur från att vandra och medför en onaturlig variation av älvens flöden. Det kan också handla om hamnar med utfyllnader och muddringar i värdefulla ålgräsängar eller musselbankar.

För tillståndsprövning av vattenverksamheter finns vissa specialbestämmelser.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kan vara stora avloppsreningsverk som kan leda till övergödning och därmed skada värdefulla havsområden, gruvor som kan ge utsläpp av skadliga metaller till värdefulla bäckar och åar eller vindkraftparker som i vissa fall kan leda till buller och skador på värdefulla havsbankar med torsk, musslor och koraller.

Publicerad: 2014-02-14
Uppdaterad: 2020-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion