Miljö- och skyddsåtgärder

Information om reglering av vattenföringen, bortledande av vatten, grävning, utfyllnader, uppförande av konstruktioner och andra typer av åtgärder som berör vatten påverkar vattenmiljön.

För att minska negativa konsekvenser för vattenmiljön i samband med åtgärder i vatten kan olika miljö- och skyddsåtgärder genomföras. Åtgärderna kan dels vara sådana som genomförs under byggfasen och dels sådana som är permanenta.

Vattenkraftverk och dammar kan exempelvis vara vandringshinder för fisk, innebära förändringar i vattenflöden och transport av sediment. Bortledande av vatten innebär att den naturliga vattenföringen minskas vilket kan minska livsmiljön för arter. Grävning och utfyllnader innebär att den naturliga bottenmiljön minskas vilket kan vara negativt för arter som kan vara beroende av en speciell bottenmiljö.

Vattenflöden

Den primära drivkraften för många ekologiska funktioner och strukturer i vattendrag är vattenflödet (den hydrologiska regimen). Alla förändringar i vattenflödet, oavsett om de är mänskliga eller naturliga, leder till förändringar av vattendragets morfologi och därmed habitaten.

Fisk- och faunapassager

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat med en vägledning gällande fisk- och faunapassager. Det framtagna materialet håller på att anpassas för vår webb och kommer presenteras här under våren 2020.

Kunskapsunderlag för svenska fisk- och kräftdjursarter

Lektidsportalen är ett webbaserat system som vänder sig till myndigheter, konsulter och verksamhetsutövare för stöd och handläggning av exploateringsärenden i vattenmiljön.