Påverkan på bottenmiljön

Hitta på sidan

Skador på bottenmiljön kan till exempel uppstå i samband med schaktning och muddring. En direkt effekt kan vara att fiskar, vattenlevande organismer och växter dör eller skadas i samband med arbetena. De kan också leda till att fisk och yngel flyr från området under den tid arbetena pågår.

Grumlighet/sedimentation

Grumlighet genom att sediment rörs upp påverkar organismernas kondition, något som kan leda till minskad tillväxt och ökad dödlighet. En följdeffekt kan bli att botten täcks av sedimenterat material. Generellt leder en ökad sedimentation av finpartikulärt material till negativa konsekvenser för filtrerande djur som musslor och många insektslarver. Ökad sedimentation på lekbottnar för fisk kan också orsaka ökad dödlighet av ägg och yngel eller leda till att lekbottnar inte längre kan användas.

Exponeringstiden

De flesta vattenlevande arter klarar korta pulser av förhöjd grumlighet, men längre tids exponering kan vara skadlig. Grumlighet kan även påverka primärproduktionen, det vill säga det första steget i näringspyramiden då alger och andra vattenlevande växter fotosyntetiserar och delar sig. Sedimenten kan också innehålla föroreningar som kan spridas i samband med arbetena. Effekterna på flora och fauna kan variera kraftigt och beror bland annat på typ av förorening, koncentration och exponeringstid. Ett exempel är kvicksilver som kan frigöras till exempel i samband med markarbeten och bioackumuleras i fisk.

Skyddsåtgärder

Generellt kan skador på flora och fauna minskas genom att arbetena utförs vid tidpunkter då den biologiska aktiviteten är som lägst, dvs. sen höst och vinter.

Effekter av och grumlande bottenarbeten kan minimeras genom att arbetena anpassas till kunskaper om bl.a. områdets topografi, arter och strömningsförhållanden. Sediment som rörs upp vid arbeten i vatten kan hindras från att spridas till omgivande vattenmiljöer genom att området avskärmas med geotextil eller spånter av metall eller plast.

Publicerad: 2021-02-24
Sidansvarig: Webbredaktion