Omprövning enligt NAP i domstolen

Hitta på sidan

Alla tillståndspliktiga vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel ska ha moderna miljövillkor.

Moderna miljövillkor

Moderna miljövillkor innebär att hela verksamheten har prövats efter miljöbalkens införande 1999. Har verksamheten inte moderna miljövillkor ska tillstånd att bedriva vattenkraft omprövas.

För att verksamheten ska få moderna miljövillkor krävs att verksamhetsutövaren ansöker om omprövning hos mark- och miljödomstolen.

En översyn av miljövillkoren ska därefter ske, som huvudregel inom fyrtio år.

Vad säger miljöbalken?

Med moderna miljövillkor avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för verksamheten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren ska dock den tiden gälla. Det vill säga först ska det ske en fullständig prövning av hela verksamheten enligt miljöbalken, därefter en uppdatering som huvudregel inom fyrtio år.

En verksamhetsutövare som inlett en tillståndsprövning för hela sin verksamhet efter den 1 januari 1999, då miljöbalken började gälla och fått ett tillstånd som omfattar alla ingående delar för att kunna bedriva produktion av vattenkraftsel, anses per definition ha moderna miljövillkor.

Omprövning enligt 24 kap 10 §miljöbalken sker på verksamhetsutövarens initiativ. Enligt 24 kap 10 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten upphäva, ändra och besluta nya bestämmelser och villkor i den utsträckning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön efter en ansökan om omprövning av en vattenverksamhet för moderna miljövillkor. Bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras får dock beslutas endast om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Tillståndsmyndigheten ska återkalla tillståndet och bestämma om åtgärder enligt 24 kap 4 § om en återkallelse är nödvändig för att exempelvis följa en miljökvalitetsnorm, eller om verksamhetsutövaren medger att tillståndet återkallas.

Vilka verksamheter omfattas?

Kravet på moderna miljövillkor gäller vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel. Det är vattenverksamheter som innebär reglering av vatten, bortledning av vatten, vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och är

  • avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller
  • när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning innebär det exempelvis följande verksamheter.

  • Vattenverksamheter som i dag producerar vattenkraftsel. Produktion måste inte bedrivas vid varje given tidpunkt. Det kan exempelvis avse uppehåll i driften under vinterhalvåret eller tillfälligt nedlagd produktion på grund av exempelvis underhåll eller ägarbyte. Det kan även avse exempelvis kvarnar som är ombyggda och idag producerar vattenkraftsel.
  • Vattenverksamheter som byggdes för att producera vattenkraftsel men som nu är nedlagda.
  • De regleringsdammar eller motsvarande anläggningar som är byggda för att reglera elproduktion. Även dammar som används som årsregleringsmagasin för produktion av vattenkraftsel omfattas.

Omprövningen gäller hela verksamheter, även om den fysiskt inte ligger på samma plats. Vissa vattenverksamheter som producerar el består av tekniskt sammankopplade vattenanläggningar med en och samma verksamhetsutövare. Du kan exempelvis ha dammar som tillhör en vattenverksamhet, men som ligger längre bort från själva vattenkraftverket.

Produktion av vattenkraftsel

Vad som utgör ”vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel” definieras i 11 kap 6 § första stycket miljöbalken.

Vad som anses som en och samma verksamhet för produktion av vattenkraftsel framgår av 11 kap 6 § andra stycket miljöbalken, och har betydelse för avgränsningen av prövningens omfattning vid en tillståndsprövning eller omprövning för vattenverksamhet. Vattenverksamheter som bedrivs med tekniskt sammankopplade vattenanläggningar av en och samma verksamhetsutövare och med samma syfte bör betraktas som delverksamheter inom en och samma vattenverksamhet. Den som bedriver tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska enligt 11 kap 27 § miljöbalken se till att verksamheten har moderna miljövillkor.

Samverkan inför prövning

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är lämpligt att det sker en regional samverkansprocess innan en ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Här finns mer information om den regionala samverkansprocessen.

Ansökan om omprövning

Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor ska lämnas in till mark- och miljödomstol.

Det är verksamhetsutövaren som ska ta initiativ till en omprövning för moderna miljövillkor. Under vissa förutsättningar kan omprövning även ske på myndigheters initiativ (enligt 24 kap 5 § miljöbalken).

Här finns mer information om vad en ansökan bör innehålla.

Domstolens handläggning av ansökan

Här finns information om domstolens handläggning av din ansökan.

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion