Hitta på sidan

Ansökan om omprövning och tillstånd

Alla verksamheter som producerar vattenkraftsel ska ansöka om omprövning för moderna miljövillkor. Ansökan skickar du till mark- och miljödomstolen.

Här presenterar vi från Havs- och vattenmyndigheten vad vi bedömer att en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor normalt bör innehålla. Beskrivningen är generell och det kan finnas behov av andra eller mer detaljerade uppgifter i ansökan.

Sammanfattning

Omprövning enligt 24 kap 10 § miljöbalken är ett ”ansökningsmål” i mark- och miljödomstolen enligt 21 kap 1a § punkten 7 miljöbalken. I bland annat 22 kap 1 och 1 a §§ miljöbalken finns de formella bestämmelserna om vad en ansökan ska innehålla. Med tanke på att dessa bestämmelser ska fungera för många olika typer av verksamheter (inte bara vid omprövning av vattenverksamheter) behöver omfattningen av innehållet, i en ansökan, anpassas för det enskilda ärendet. I 22 kap finns även bestämmelser som innebär att det är mark- och miljödomstolen som, i slutändan, avgör om innehållet eller omfattningen av en ansökan är tillräcklig för prövningen.

Omprövningsansökningar omfattas inte av kravet på en specifik miljöbedömning enligt 6 kapitlet miljöbalken (se 6 kap 20 § andra stycket miljöbalken).

I de fall sökanden planerar eventuella förändringar med avseende på exempelvis produktion, eller drift ryms detta i normalfallet inte i en omprövning. I dessa fall bör en ansökan om tillstånd övervägas i stället.

Ansökans innehåll

 • Administrativa uppgifter
 • Saken
 • Orientering
 • Nuvarande tillståndsbestämmelser och villkor
 • Ritningar och tekniska beskrivning med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd med mera
 • Miljöförhållanden och andra motstående intressen
 • Förslag på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
 • Förslag till övervakning och kontroll
 • En icke teknisk sammanfattning
 • Enskilda intressen
 • Övrigt

Administrativa uppgifter

Till administrativa uppgifter hör sådant som exempelvis

 • namn,
 • adress,
 • kontaktuppgifter,
 • fastighetsbeteckning eller fastighetsbeteckningar för samtliga anläggningsdelar om flera fastigheter omfattas,
 • fastighetens eller fastigheternas adress om det är en annan adress än den som du som sökande har och
 • underskrift, du ska alltid underteckna din ansökan.

Fullmakt krävs om sökanden företräds av ett ombud

I praktiken är det ofta ett ombud som gör ansökan och då är det viktigt att det finns en skriftlig fullmakt från sökanden som visar att ombudet har rätt att företräda sökanden. Tillståndet adresseras till sökanden. För att handlingarna ska adresseras till ditt ombud ska ombudet ha en skriftlig fullmakt som visar att de får sköta handläggningen för sökandens räkning.

I ansökan ska också framgå om det finns andra sakägare som kan vara berörda av verksamheten samt deras kontaktuppgifter (kan anges i samma bilaga som fastighetsägare).

Saken

Kort beskrivning av vad ansökan avser samt yrkanden.

Orientering

Orientering med text och översiktskarta med platsen för den eller de aktuella verksamhetsdelarna markerade. Uppgifter som bör framgå är län, kommun, närmsta större ort eller samhälle, huvudavrinningsområde, vattendragsnamn. Läget bör anges med Koordinater i referenssystemet SWEREF 99.

I översiktskartan bör också redovisas andra närbelägna vattenverksamheter som har samband med eller kan påverkas av den aktuella verksamheten.

Nuvarande tillståndsbestämmelser och villkor för verksamheten

En redogörelse för alla tillståndsbestämmelser och villkor som gäller för verksamheten enligt tidigare tillstånd.

Ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd med mera

Beskrivning av eventuella befintliga anläggningar, tidpunkt för dess tillkomst och eventuella utförda förändringar.

Om en vattenverksamhet utgörs av flera tekniskt sammankopplade vattenanläggningar som utgör delar i en verksamhet med samma syfte ska samtliga ingående anläggningsdelar beskrivas. Redovisningen ska alltså omfatta de delar i en vattenkraftsanläggning för produktion av vattenkraftsel som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

Det kan exempelvis handla om vattenkraftsstationens utformning i form av turbiner, dammar och utskov samt anläggningar uppströms och nedströms som har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

En teknisk beskrivning av verksamheten med de ritningar och beskrivningar om förhållandena på platsen som behövs för att bedöma miljöpåverkan av ingående anläggningsdelar, driften och behovet av övervakning. Den tekniska beskrivningen bör bland annat omfatta

 • tillämpat höjdsystem och beskrivning av en närbelägen fixpunkt i höjdsystemet / Dämningsgränser i höjdsystem RH 2000
 • hydrologiska uppgifter såsom karaktäristiska vattenstånd och vattenföringar m.m.
 • en beskrivning av anläggningarna med detaljritningar i lämplig och tydlig skala
 • en redovisning av hydrologiska, geologiska och geotekniska utredningar
 • slukförmågan för respektive turbin,
 • befintliga och planerade upp- och nedströmspassager
 • minimitappning
 • eventuella övriga skyddsåtgärder.

Miljöförhållanden och andra motstående intressen

 • Uppgifter om miljöförhållandena på- och i anslutning till platsen, som behövs för att kunna bedöma påverkan till följd av den ansökta verksamheten.
 • En redogörelse för berörda vattenförekomster, aktuell status samt beslutad miljökvalitetsnorm (MKN) och hur den aktuella verksamheten påverkar respektive MKN.
 • En beskrivning av motstående allmänna intressen såsom dokumenterade natur- och kulturvärden, utpekade riksintressen samt eventuella Natura 2000 områden – och hur verksamheten påverkar dessa motstående intressen.
 • En beskrivning av enskilda intressen som påverkas av verksamheten.

Förslag på skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått

Även om en MKB inte krävs, ska ansökan innehålla de uppgifter som behövs och förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna följs utifrån förutsättningarna i det aktuella ärendet (se 22 kap 1 § punkten 4 miljöbalken). Det ska bland annat framgå hur sökandes åtagande kan anses motsvara bästa möjliga teknik för branschen.

Ansökan ska innehålla en redogörelse av hur den regionala samverkansprocessen har påverkat utformningen av ansökan för den aktuella verksamheten.

Enskilda intressen

Om skada eller intrång förväntas uppkomma ska sökanden redovisa hur dessa skador ska kompenseras och det ska anges vilka ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakägare, om inte sådana uppgifter bör skjutas på framtiden på grund av verksamhetens omfattning.

Övrigt

För vattenkraftverk som helt eller för delar av verksamheten saknar tillstånd (alltså när verksamhetsutövarna för vissa delar av verksamheten varken kan åberopa någon så kallad särskild rättighet eller tillstånd enligt äldre vattenlagen eller vattenlagen) behöver verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd för de delar av verksamheten som saknar tillstånd. I sådana fall finns krav på att genomföra en specifik miljöbedömning och att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Detta kan även bli aktuellt när ansökan, utöver vad som ryms inom gällande tillstånd, omfattar effektivisering av verksamheten och/eller utökad reglering. Vidare krävs miljökonsekvensbeskrivning i de fall en Natura 2000-tillståndsprövning behöver utföras.

Även Mark- och miljödomstolarna har tagit fram stöd för verksamhetsutövare som omfattas av den nationella planen. Detta stöd innehåller bland annat vad en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor ska innehålla.

Publicerad: 2020-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion