Hitta på sidan

Dammar och vattenkraftverk

Alla dammar och vattenkraftverk påverkar vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i tillståndsprövningar av dammar och vattenkraftverk för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har yttrat oss i.

Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

Ärenden

 1. Blankaströms vattenkraftverk i Emån

  E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

 2. Untra vattenkraftverk i Dalälven

  Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Domar

 1. Blankaströms kraftverk

  Ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar till Blankaströms kraftverk. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om lagligförklaring. 

 2. Blankaströms vattenkraftverk i Emån

  Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

 3. Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

  Tillstånd till vattenkraftverk

 4. Brotorp vattenkraftverk i Lidan

  Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

 5. Edeforsens vattenkraftverk i Ljusnan

  Domstolarna avslår ansökan med hänsyn till att åtgärderna innebär mer än en obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

 6. Förbud att släppa ut wc-avloppsvatten till en äldre infiltration nära känslig recipient var inte oproportionerligt

  Sammanfattning av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom den 26 april 2022 i mål nr M 14327-20. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att det inte var oproportionerligt att förbjuda utsläpp av wc-avloppsvatten till en äldre infiltration som saknade luftningsrör. Avloppsanläggningen var belägen i närheten av en känslig recipient och belastades av wc- och bdt-avloppsvatten från ett fritidshus.

 7. Klinte vattenkraftverk i Solgenån

  Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

 8. Mölndalsån - anpassad tappning

  Referat av MÖD:s dom den 12 juni 2018 i mål M 5186-17 gällande anpassad tappning i Mölndalsån

 9. Skogsbo vattenkraftverk i Lidan

  Föreläggande om att ansöka om tillstånd till vattenkraftverk

 10. Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån, Kalmar län – ändrade villkor för drift

  Det finns skäl att tillmötesgå myndigheters yrkande om skyddsvillkor som innefattar krav på mer än en flyktväg för fiskens nedströmsvandring och en tappning i naturfåran vid Skälleryds vattenkraftverk.

 11. Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2013-09-26

  Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun.

 12. Sunnerstaholms vattenkraftverk i Ljusnan 2014-11-11

  Lagligförklaring av regleringsdamm vid Sunnerstaholms vattenkraftverk m.m. i Bollnäs kommun.

 13. Torsby vattenkraftverk anmälan om luckbyte

  Avvisning av anmälan om reparation och ändring av luckor på dammen vid Torsby kraftverk i Röjdån i Torsby kommun.

 14. Untra vattenkraftverk i Dalälven

  Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

 15. Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

  Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Publicerad: 2016-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion