Hitta på sidan

Muddring

Muddringar, grävningar och utfyllnader i vattenområden påverkar vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i vissa tillståndsprövningar av muddringar, grävningar och utfyllnader för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

Ärenden

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har yttrat oss i. Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

 1. Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

  Mark- och miljööverdomstolen ändrar två villkor satta av mark- och miljödomstolen gällande dels tid för grumlande arbeten dels kontroll av grumlande arbeten i syfte att skydda en närliggande ålgräsäng.

 2. Föreläggande om återställande av havsvik

  Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

 3. Norrtäljehamn muddring och dumpning

  Vissa massor fick inte dumpas

 4. Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

  Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

 5. Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun

  Ärendet bör återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Publicerad: 2016-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion