Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Havs- och vattenmyndigheten deltar bland annat i tillståndsprocesser  enligt miljöbalken. Vi deltar i samråd, yttrar oss till mark- och miljödomstolen och har möjlighet att överklaga tillstånd.

På dessa undersidor presenterar vi ett urval av intressanta rättsfall där vi har yttrat oss eller som vi i övrigt tycker är intressanta.

Mark- och miljööverdomstolen publicerar sedan hösten 2012 domar på sin hemsida.

Domar kan även sökas fram via Domstolsverkets sida över vägledande avgöranden.

Rättsfall och yttranden