Hitta på sidan

Domstolens handläggning av ansökan om omprövning för moderna miljövillkor

När din ansökan om omprövning för moderna miljövillkor skickats in ska den handläggas. Så här ser domstolsprocessen ut.

Illustration över domstolsprocessen.Förstora bilden

Illustration över domstolsprocessen.

Ansökan

När du som verksamhetsutövare har upprättat din ansökan skickar du den till berörd mark- och miljödomstol.

Det finns fem regionala mark- och miljödomstolar: Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö.

Karta över de fem regionala mark- och miljödomstolarna.

Karta över de fem regionala mark- och miljödomstolarna.

Kompletteringar

Domstolen bedömer om din ansökan är komplett. Saknas uppgifter skickar domstolen en begäran om komplettering till dig som gjort ansökan .

Kungörelse och remiss

Ansökan skickas på remiss till berörda myndigheter och sakägare. Den kungörs också i ortens dagstidningar så att de som önskar kan ta del av det som planeras samt ges möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden.

Beredning huvudförhandling

När remisstiden är över, ansökan bemötts och utretts av domstolen, hålls en huvudförhandling i målet, vanligen med besök på platsen, så kallad syn. Om du som sökande begär att ansökan ska avgöras på handlingarna (utan huvudförhandling) och inga motparter har några invändningar mot detta kan domstolen avgöra ärendet på handlingarna.

Dom

Tillståndsprövningen avslutas i ett beslut/dom. Ett tillstånd ger en rättskraft vilket betyder att en viss negativ miljöpåverkan accepteras under förutsättning att tillståndet följs. Berörd tillsynsmyndighet länsstyrelsen eller i vissa fall kommunen ska se efter att tillståndet efterlevs.

Eventuell överklagan

Den som berörs av beslutet exempelvis verksamhetsutövaren, myndigheter, närboende och miljöorganisationer har rätt att inom tre veckor från det datum som anges i beslutet och kungörelsen överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. När det gäller miljöorganisationer är det enbart ideella föreningar som vars syfte är att ta tillvara naturskydds- och miljöintressen som får överklaga beslutet.

För att få överklaga ska föreningen uppfylla vissa villkor. Dessa framgår av 16 kap. 13 § i miljöbalken.

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se

Frågor om Nationella planen (NAP) skickas till:

E-post: nap@havochvatten.se

Publicerad: 2020-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion