Anmälan om vattenverksamhet

Hitta på sidan

Vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan anmälas till länsstyrelsen eller kommun om länsstyrelsen har delegerat beslutanderätten.

Anmälan

Enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken kan vissa vattenverksamheter anmälas till länsstyrelse. Av förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m m framgår vad som kan anmälas och hur en anmälan ska handläggas.

En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till Länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen har i flera rättsfall ansett att en åtgärd inte kan anmälas i efterhand (se intressanta rättsfall nedan).

En anmälan enligt 11 kap 9a § miljöbalken omfattas inte av rättskraft.

En anmäld vattenverksamhet gäller inte mot enskilda intressen som kan beröras av åtgärden. En anmäld vattenverksamhet är inte heller "skyddad" från framtida tillsynsåtgärder från tillsynsmyndigheten.

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten besluta om förbud eller förelägga verksamhetsutövaren att vidta försiktighetsmått vid genomförandet. Tillsynsmyndigheten kan även förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.

Efter anmälan om vattenverksamhet (stenlagd brygga som redan uppförts) har länsstyrelsen förbjudit åtgärden. Mark- och miljödomstolen meddelade i stället tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen M 9213-14 (2015-03-26) bedömde att tillstånd inte kan meddelas på sätt som skett och fastställde länsstyrelsens beslut.

Föreläggande om att inkomma med en anmälan om vattenverksamhet i efterhand. Mark- och miljööverdomstolen M 1755-14 (2014-11-25) undanröjer länsstyrelsens föreläggande.

Omgrävning av åfåra har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsens föreläggande om förbud för planerad åtgärd har stått fast, Mark- och miljööverdomstolen M 3793-14 (2014-09-17).

Publicerad: 2015-04-15
Granskad: 2018-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion