Egenkontroll av vattenverksamhet

Hitta på sidan

Vattenverksamheter kan innebära olika typer av påverkan på miljön. Egenkontroll innebär att du som bedriver vattenverksamhet ska kunna visa att du har kunskap om verksamheten och att du regelbundet kontrollerar dess påverkan på miljön.

Syfte, omfattning och ansvar

Syftet med egenkontrollen är att kontrollera att de regler som styr verksamheten efterlevs och att man genom förebyggande arbete minskar risken för onödig påverkan på miljön.

Egenkontrollens omfattning och utformning behöver anpassas till typen av verksamhet, storleken på verksamheten och till hur omgivningen ser ut. Det är tillsynsmyndigheten som avgör om den egenkontroll som bedrivs är lämpligt utformad och tillräcklig.

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för tillsynsvägledning i frågor om egenkontrollen. Mer information gällande egenkontroll finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Kravet på egenkontroll styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (till exempel omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik) och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärderna dessutom utövas yrkesmässigt och är tillstånds- eller anmälningspliktig ställs högre krav på egenkontrollen eftersom verksamheten då också omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Du som verksamhetsutövaren ska då systematiskt och fortlöpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten samt dokumentera detta.

Kontrollprogram

Hela eller delar av egenkontrollen beskrivs med fördel i ett kontrollprogram för verksamheten. Kravet på att upprätta ett kontrollprogram ställs vanligtvis som villkor i tillståndsbeslutet för verksamheten. Saknas detta kan tillsynsmyndigheten begära in förslag till kontrollprogram.

Samordnad recipientkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare genom egna undersökningar, eller på annat sätt, ska hålla dig underrättad om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Då vattenförhållandena i många fall påverkas av flera verksamheter kan kontrollen i många fall och med fördel samordnas så att flera verksamhetsutövare deltar i och bekostar en gemensam kontroll. Man talar i dessa fall om en samordnad recipientkontroll.

Egenkontroll vid olika typer av vattenverksamhet

Egenkontrollens omfattning och utformning behöver anpassas till vilken typ av vattenverksamhet som bedrivs.

Läs mer om egenkontroll av vattenkraftverk och dammanläggningar.

Publicerad: 2020-01-13
Sidansvarig: Webbredaktion