Program vattenmiljö och vattenkraft

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att mer hänsyn tas till vattenmiljön i samhällsplaneringen för ett hållbart nyttjande. Det gör vi bland annat genom att ta fram förslag till havsplaner, ger vägledning för miljöanpassning av vattenkraften och genom vårt arbete för hållbart fiske.

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor genom omprövning av tillstånden. Vattenkraft är viktig för att nå målet om helt förnybart elsystem. Men kraftverken påverkar ekosystem och arter. För att minska påverkan är det viktigt att använda bästa tillgängliga teknik.

För att samla Havs- och vattenmyndighetens arbete som kopplar till vattenmiljö och vattenkraft har vi startat ett särskilt program..

Program vattenmiljö och vattenkraft Föreskrifter Nationell plan Vägledning - Omprövning för moderna miljövillkor

Säkra vattenkvalitet och tillgång på vatten

För att skydda och förbättra alla vatten inom EU beslutade man år 2000 om ett ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet. I direktivet finns krav på vad EU-länderna minst ska klara av, vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom miljöbalken och förordningar.

Foto: Maja Kristin Nylander

Den svenska vattenkraften ställer om

I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för omprövning av vattenkraften. Syftet med den nationella planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen har nationell helhetssyn och beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till. Den innehåller även information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”.

Som en följd av den nationella planen har nya bestämmelser införts i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet.

De första vattenkraftverken ska lämna in sina ansökningar om omprövning senast den 1 februari 2022. Arbetet med omprövningarna beräknas pågå under 20 år.

Program för vattenmiljö och vattenkraft

För att samordna HaV:s interna arbete för ett hållbart nyttjande av svenskt vatten har HaV samlat olika projekt i ett program som vi kallar ”Vattenmiljö och vattenkraft”.

I programmet ingår följande delar:

  • Fiskförvaltning och nationell plan
  • Bedömningsgrunder och miljöövervakning
  • Vattenkraften och Natura 2000 samt artskydd
  • Limnisk naturvård och åtgärdsarbete
  • Vägledningar för miljöanpassning av vattenkraft
  • Kraftigt modifierat vatten och miljökvalitetsnormer
  • Prövning och tillsyn
  • Samverkansprocessen och uppföljning
  • Kunskapsutveckling

Aktuella remisser

Färdigställda vägledningar

Publicerad: 2020-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion