Beräkning av ämnestransport

Syftet med undersökningstypen är att ge en vägledande information i frågor som rör ämnestransportberäkningar i samband med miljöundersökningar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Beräkning av ämnestransport kräver bestämning av ämneshalt i vattnet och vattenföring. (se handledningen Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen Pdf, 208.4 kB. och undersökningstypen Vattenkemi i vattendrag). Ämnestransporten kan bestämmas för en mätplats vid en viss tidpunkt eller beräknas för en längre period. Ämnestransporten ger information om transporten från hela avrinningsområdet uppströms mätplatsen.

Ämnestransportberäkningar används för statistik över transportförhållanden, underlag för bedömning av variationer i tid och rum samt bedömning av långsiktiga förändringar och trender. Undersökningstypen är användbar för att fastställa ett vattenområdes status i förhållande till miljömålen Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-08
Sidansvarig: Webbredaktion