Vattenkemi i vattendrag

Vattenkemiska undersökningar i vattendrag syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:4, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Flodmynningar, Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

De kemiska förhållandena utgör en viktig del av livsvillkoren för levande organismer och avspeglar även tillståndet i marken i avrinningsområdet som vattendraget avvattnar. Resultaten används för att:

  1. bedöma vattendragets tillstånd samt påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom området
  2. med hjälp av vattenföringsdata beräkna transporten av olika ämnen i vattendraget
  3. bestämma klimatets inverkan på den naturliga variationen av vattenkemin i långa tidsserier.

Undersökningstypen kan användas för att beräkna belastningen till havet, bedöma ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen samt att följa upp miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Vattenkemi i vattendrag Pdf, 109.8 kB.

Arbetsmaterial 1996-2002

Vattenkemi i vattendrag Pdf, 204 kB.

Version 1:1 2002-2004

Vattenkemi i vattendrag Pdf, 207.1 kB.

Version 1:2 2004-2010

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion