Hitta på sidan

Fisk i rinnande vatten - Elfiskebåt

Övervakningsmanual Fisk i rinnande vatten – elfiskebåt ger underlag för övervakning av fisksamhällen i större vattendrag, från strömmande partier till lugnflytande sjölika habitat inom djupintervallerna 0,7 till 2,5 meter. Elfiskebåt som metod lämpar sig särskilt bra i medelstora-stora vattendrag där det är möjligt att sjösätta och köra båt.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2022-06-13
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Det finns ingen information om datavärdskap för övervakningsmanualen.

Syfte och mål

Övervakningsmanualen Fisk i rinnande vatten – elfiskebåt ger underlag för undersökning av fisksamhällen i större vattendrag, från strömmande partier till lugnflytande sjölika habitat inom djupintervallerna 0,7 till 2,5 m. Elfiskebåt som metod lämpar sig särskilt bra i medelstora-stora vattendrag där det är möjligt att sjösätta och köra båt.

Metoden passar till att:

  • följa långsiktiga förändringar
  • bedöma miljötillstånd, exempelvis ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv
  • följa upp de nationella miljökvalitetsmålen
  • övervaka fiskresurser
  • inventera enskilda fiskarter.

Övervakningsmanualen omfattar två metoder där man elfiskar med hjälp av elfiskebåt. En metod är kvalitativ med syfte att inventera arter eller till exempel undersöka rekrytering av mört som ett mått på försurningspåverkan. Den andra metoden är semi-kvantitativ och är den som rekommenderas vid undersökning för att bedöma ekologisk status eller för övervakning av fiskbestånds populationstätheter, till exempel rekrytering av lax eller sjölevande arter som förekommer grunt. Övervakningsmanualen är baserad på den europeiska standarden för elfiske som sedan 2006 också är svensk standard (SS-EN 14011: 2006).