Vattenkemi i sjöar

Vattenkemiska undersökningar i sjöar syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:2, uppdaterad 2016-11-01
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Omdrevsstationer sjöar, Trendstationer sjöar
  • Kategori: Hydrologi

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

De kemiska förhållandena utgör en viktig del av livsvillkoren för levande organismer och avspeglar även tillståndet i marken i sjöarnas tillrinningsområden. Resultaten används för att:

  1. bedöma sjöarnas tillstånd, samt påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom området
  2. bestämma klimatets inverkan på den naturliga variationen av vattenkemin i långa tidsserier.

Undersökningstypen kan användas för att bedöma ekologisk status enligt vattenförvaltnings-förordningen samt att följa upp miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Vattenkemi i sjöar Pdf, 137.4 kB.

Arbetsmaterial 1996-2010

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2016-12-07
Sidansvarig: Webbredaktion