Miljöövervakningens metoder och övervakningsmanualer inom programområde Sötvatten

Hitta på sidan

Följande manualer ger handledning för att göra undersökningarna  jämförbara och kvalitetssäkrade.

Manualerna beskriver hur undersökningar ska planeras och utföras inom  lokal, regional och nationell miljöövervakning.

Manualer för miljöövervakning ska användas för undersökningar som finansieras av statliga medel.

Delat ansvar och delad handledning

Ansvaret för programområde Kust och hav och Sötvatten är delat mellan oss och Naturvårdsverket. Alla 10 programområden på HaV och NV använder samma handledning för miljöövervakning.

Metoder och övervakningsmanualer (undersökningstyper)

I tabellen kan du söka på övervakningsmanual, delprogram, kategori eller ansvar genom att klicka på respektive ord i rubrikraden eller med egna ord i sökrutan.

Övervakningsmanualer
Övervakningsmanual DelprogramKategoriAnsvar
Bakteriell syrekonsumtion Fria vattenmassan Vattenmassan HaV
Beräkning av ämnestransport Hydrologi HaV
Biotopkartering i sjöar Biotopkartering HaV
Biotopkartering i vattendrag Trendstationer vattendrag Biotopkartering HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - oberoende urval Trendstationer sjöar,
Trendstationer vattendrag
Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – riktat urval Trendstationer sjöar,
Trendstationer vattendrag
Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier Trendstationer sjöar,
Trendstationer vattendrag
Bottenfauna HaV
Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna HaV
Djurplankton i sjöar Trendstationer sjöar Plankton HaV
Fisk i rinnande vatten - Elfiskebåt Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Fiskräknare (tunnelräknare) Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Strömöversiktsnät Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Fisk i rinnande vatten – Vadningselfiske Trendstationer vattendrag Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Glacialrelikta kräftdjur i sjöar och vattendrag Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Grundvattennivå Hydrologi HaV
Hydrogeologi Trend- och omdrevsstationer - grundvatten Grundvatten HaV
Inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra Vegetation HaV
Lokalbeskrivning Stormusslor,
Trendstationer sjöar,
Trendstationer vattendrag
Biotopkartering HaV
Makrofyter i sjöar Trendstationer sjöar Vegetation HaV
Makrofyter i vattendrag Trendstationer vattendrag Vegetation HaV
Malövervakning Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Metaller i sediment Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag Metaller och organiska miljögifter i marin miljö Farliga ämnen NV
Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö Däggdjur NV
Metodmanual för barmarksinventering av utter Däggdjur NV
Organiska miljögifter i sediment Farliga ämnen NV
Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Provfiske i sjöar Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Påväxt i sjöar och vattendrag − kiselalgsanalys Trendstationer sjöar,
Trendstationer vattendrag
Vegetation HaV
Stormusslor Stormusslor Fisk, kräftdjur och musslor HaV
Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen Hydrologi HaV
Vattenkemi i sjöar Omdrevsstationer sjöar,
Trendstationer sjöar
Hydrologi HaV
Vattenkemi i vattendrag Flodmynningar,
Trendstationer vattendrag
Hydrologi HaV
Vattenkemi – kalkeffektuppföljning Hydrologi HaV
Växtplankton i sjöar Trendstationer sjöar Plankton HaV
Övervakning av grundvattenkvalitet Trend- och omdrevsstationer - grundvatten Grundvatten HaV
Övervakning av saltvatteninträngning i brunnar Grundvatten HaV
Övervattensväxter och flytbladsväxter i sjöar Vegetation HaV