Provfiske i sjöar

Genom att fisk ofta återfinns överst i sjöarnas födoväv ger fiskfaunan en integrerad bild av den akvatiska miljön.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:4, uppdaterad 2016-09-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Kategori: Fisk, kräftdjur och musslor

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Provfiske med översiktsnät används till:

  1. att uppskatta hela den provtagna sjöns fiskbestånd vad gäller artsammansättning, relativ förekomst uttryckt i antal eller vikt per ansträngning, enskilda arters längdfördelning, samt eventuellt också fiskarnas ålder och tillväxt.
  2. att jämföra variation mellan år i samma sjö, eller mellan provfisken i olika sjöar.
  3. att bedöma sjöns ekologiska status med hjälp av fiskfaunan

För bedömning av ekologisk status bör standardiserat provfiske utföras, liksom vid kvantitativa jämförelser mellan sjöar eller mellan år i samma sjö. Ett förenklat inventeringsfiske kan ge mer översiktlig bild av vilka fiskarter som förekommer och i vilka mängder.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Provfiske i Pdf, 748.8 kB. sjöar Pdf, 748.8 kB.

Version 1:3 2013

Provfiske i sjöar-inventering Pdf, 111.6 kB.

Arbetsmaterial 1997-2001

Provfiske i sjöar-standardiserat provfiske för tidsserier  Pdf, 116 kB.

Arbetsmaterial 1997-2001

 

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2017-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion