Växtplankton i sjöar

Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och vid miljöförändringar som till exempel beror på övergödning, försurning och miljögifter. Analys av växtplanktonsamhällen ger därför information både om sjökaraktär och om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 1:5, uppdaterad 2021-06-24
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar
  • Kategori: Plankton

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Växtplanktonundersökningar görs i huvudsak med fyra syften:

  1. artanalys eller taxonomisk inventering för att belägga artrikedom och indikatorarter som kan betraktas som besvärsbildande som till exempel giftproducerande cyanobakterier, kiselalger som sätter igen nät, slemproducerande alger, arter med besvärande massutvecklingar som ger upphov till lukt- och smakförändringar på råvatten, arter med ett mixo- eller heterotroft levnadssätt och arter som genom sin livsform indikerar en viss miljösituation
  2. analys av mängd och biovolym per liter av förekommande arter för att få kvantitativa mått vid jämförelser i tid och rum samt mellan olika sjöar
  3. analys av biovolym av olika alggrupper. Särskilt intresse knyts till grupper med indikatorvärden. Hit hör vissa besvärsbildande grupper, kvävefixerande grupper, grupper som präglar försurade miljöer, grupper som används som föda för betare (zooplankton, ciliater, bottenfauna) och grupper med mixo- eller heterotroft levnadssätt
  4. analys av den totala biovolymen av planktiska alger. Jämförelsetal finns för den totala biovolymen alger per liter i förhållande till halten klorofyll a och till koncentrationen fosfor. Det är också möjligt att relatera den högsta biovolymen under vegetationsperioden till empiriskt satta gränser för besvärande och mycket besvärande mängd.

Därför bör denna undersökningstyp samordnas i första hand med undersökningstypen Vattenkemi i sjöar. Undersökningstyperna Djurplankton i sjöar och Provfiske i sjöar ska också tas med om syftet är en analys av näringsväven.

Versioner
Äldre versioner av denna undersökningstyp

Växtplankton Pdf, 109.8 kB. i sjöar Pdf, 109.8 kB.

Arbetsmaterial 1996-2000

Växtplankton i sjöar Pdf, 261.1 kB.

Version 1:1 2000-2004

Växtplankton i sjöar Pdf, 227.9 kB.

Version 1:2 2004-2010

Växtplankton i sjöar Pdf, 244.9 kB.

Version 1:4


Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2023-02-06
Sidansvarig: Webbredaktion