Djurplankton i sjöar

Djurplanktonsamhällen förändras vid många olika miljöförändringar, till exempel övergödning, försurning, kontaminering med metaller och förändringar av fiskfaunans sammansättning. En analys av djurplanktonsamhällen ger därför information om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: 2:0, uppdaterad 2022-05-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer sjöar
  • Kategori: Plankton

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Information om biomassa och artsammansättning hos djurplankton kan kombineras med information om fisk, bottenfauna och växtplankton för att beskriva ekosystemstruktur. Djurplankton har en central plats i den pelagiska näringsväven och speglar och påverkar växtplankton och fisksamhällen.

Versioner

Äldre versioner av denna undersökningstyp

Kontakta Havs- och vattenmyndigheten: miljoovervakning@havochvatten.se