Biotopkartering i vattendrag

Det mest grundläggande syftet med biotopkartering är att skapa en beskrivning av vattendraget som kan användas som underlag till naturvärdesbedömningar, åtgärdsplanering, naturhänsyn, miljökonsekvensbeskrivningar, limnisk naturvård och annan typ av verksamhet som berör mångfald i och kring vattendrag.

Om övervakningsmanualen

  • Senaste version: Slutgiltiga versioner av Undersökningstyp och Manual inför kurser våren 2017
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trendstationer vattendrag
  • Kategori: Biotopkartering

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Undersökningstypen Biotopkartering vattendrag är en metod för kartering av fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag.
Vid biotopkartering delas vattendragsmiljön in i olika delsträckor. För varje delsträcka beskrivs förekommande biotoper och sträckans egenskaper med ett protokoll.

Utöver det finns flera valfria protokoll som används vid inventering av vandringshinder eller fördjupade inventeringar.

Publicerad: 2016-09-16
Uppdaterad: 2018-04-18
Sidansvarig: Webbredaktion